wz

Hodnocení plánu práce výchovného poradce SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 za školní rok 2004/2005

 

 

 

Úvod.

Příprava a plánování vlastní činnosti

Pomoc při sestavování Minimálního preventivního programu školy v boji proti kriminalitě mládeže.

Prevence zneužívání návykových látek.

Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce.

Správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce.

Příprava a práce se schránkou důvěry.

Práce se žáky s poruchami učení

Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení

Práce s problémovými žáky.

Problémy docházky.

    Potíže s učením..

Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole.

Poruchy chování a interpersonální komunikace ve třídním kolektivu.

Práce s talentovanými a nadanými žáky.

Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

Nábor žáků do oborů ve školním roce 2005/2006.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce se studentskou radou.

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích.

Spolupráce s Policií ČR..

Spolupráce výchovného poradce s Úřadem práce v Domažlicích.

Poradenství  žákům při pokračování ve studiu.

Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy.

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice.

Závěr

 

 

 


 

Úvod

Jako výchovný poradce jsem působil v učebních, studijních a nástavbových oborech pracoviště v Littrowě ulici 122. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsem:

a)       koordinoval informační činnost třídních učitelů a poskytoval jim a ostatním učitelům metodickou pomoc při

1) práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným a žákům s diagnostikovanými poruchami učení či chování,

2) dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují,

3) řešení problému záškoláctví, volbě výchovných a komunikačních metod a postupů při pohovorech se žáky a jejich zákonnými zástupci  a v přípravě jednání výchovných komisí podle Metodického pokynu č. j. 10 194/2002 - 14, čl. II., odst. 9 a od 1. 1. 2005 i zákona č. 561/2004 Sb.

b)      informoval rodiče žáků, popřípadě jiné zákonné zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch,

c)       věnoval zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování  žáků v dalším studiu,

d)      žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia v nástavbovém studiu, vyšších odborných školách a vysokých školách,

e)       postupoval podle Plánu práce výchovného poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Na základě zkušeností z předešlých let jsem se řídil zásadami služeb, tj. být vždy tam, kde je potřeba. Právě ony situace jsou často nepředvídatelné a je nutno je řešit tak, jak přicházejí. To, co bylo možné očekávat, bylo zahrnuto v Plánu práce výchovného poradce, jehož zveřejněním na internetu jsem chtěl jednak upozornit zvláště začínající učitele, ale nejen je, na možná úskalí a jednak nabídnout svoji pomoc žákům ostýchajících se ptát se na „nepříjemné“ otázky a jejich rodičům.

 

a)Poradenská činnost během celého školního roku zasahovala do oblastí:

 

 1. Pomoc při sestavování Minimálního preventivního programu školy.
 2. Prevence zneužívání návykových látek.
 3. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce.
 4. Vytvoření, správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce.
 5. Příprava a práce se schránkou důvěry.
 6. Práce se žáky s poruchami učení.
 7. Individuálního řešení výchovných a studijních problémů žáků.
 8. Spolupráce s třídními učiteli, rodiči nebo zákonnými zástupci při pohovorech s problémovými žáky.
 9. Řešení výchovných problémů ve výchovných komisích podle metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002 - 14, čl. II., odst. 9.
 10. Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení.
 11. Práce s problémovými žáky:   

a)      problémy docházky,

b)      potíže s učením,

c)      mimoškolní excesy vztahující se k výuce a chování ve škole,

d)      poruchy interpersonální komunikace ve třídním kolektivu.

 1. Práce s talentovanými a nadanými žáky.
 2. Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Nábor žáků do oborů ve školním roce 2004/2005.
 4. Spolupráce s rodiči.
 5. Spolupráce se studentskou radou.
 6. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích a Pedagogickým centrem v Horšovském Týně.
 7. Spolupráce s Policií ČR.
 8. Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích.
 9. Poradenství  žákům při pokračování ve studiu.
 10. Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy.
 11. Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice.
 12. Konzultací při sestavování školního řádu podle zákona č. 561/2004 Sb.
 13. Uvádění zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících vyhlášek do vědomí žáků a jejich rodičů.

 

 

Příprava a plánování vlastní činnosti

 

Plán práce byl sestaven 26. 8. 2004. Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce výchovného poradce ve školním roce 2003/2004:

 

1.      Po zkušenostech s integrací žáků s poruchami učení jsem si stanovil za cíl zkvalitnění přístupu vyučujících k problémům těchto jedinců a prosazování empatie při jejich hodnocení v rámci dodržení zásad objektivnosti klasifikace.

2.      Na základě zkušeností jsem stanovil pevné konzultační hodiny s tím, že je možné individuálně dohodnout i jiný, žákům lépe vyhovující termín. Konzultační hodiny byly uvedeny na nástěnce výchovného poradce a na homepage jeho internetové stránky.

3.      Plán práce výchovného poradce byl prostřednictvím internetu a vyvěšením ve sborovně školy zveřejněn tak, aby se s jeho body mohl každý – učitel, rodiče i žáci – seznámit.

4.      Velmi úzká a účinná byla i  spolupráci s výchovnou poradkyní odloučeného pracoviště v Nádražní ulici.

5.      Do plánu byly zahrnuty i požadavky žáků v uplynulém školním roce.

6.      V plánu práce byly zapracovány i oblíbené besedy s pracovníky Úřadu práce v Domažlicích a Policií ČR.

 

Plán práce byl předán vedení školy a po schválení ve vedení zveřejněn na webových stránkách výchovného poradce.

 

 

Pomoc při sestavování Minimálního preventivního programu školy v boji proti kriminalitě mládeže

 

Na žádost koordinátorky  Minimálního preventivního programu  prevence sociálně patologických jevů SOŠ a SOU, Horšovský Týn Ing. Kabůrkové  jsem se zkušenostmi podílel na sestavování MPP školy.  Plnění jednotlivých bodů MPP bylo dohodnuto s třídními učiteli a chronologicky uspořádáno v rámci budovy školy Littrowa 122. Konání a zajištění akcí zahrnujících více tříd bylo domluveno s učiteli příslušných předmětů či učiteli odborné výchovy. Zde je třeba vyzdvihnout právě roli učitele odborné výchovy, neboť on vidí žáky z jiného úhlu pohledu a v jiném, mnohdy pro ně přirozenějším, prostředí. Také doba strávená s učni a počet svěřených žáků jim umožňuje jejich lepší poznání. Obdobná zkušenost je i s vedoucími odborných praxí žáků studijních oborů.

 

Prevence zneužívání návykových látek

 

Boj proti drogám je úkolem nás všech. Ve škole aktivně pracuje drogová preventistka Ing. Kabůrková. Moje práce spočívala v připravenosti řešit vzniklé případy,  upozorňovat na nebezpečí toxikománie prostřednictvím nástěnky výchovného poradce a ve spolupráci s Ing. Kabůrkovou.

Prostřednictvím e-mailu jsem v jednom případě doporučil anonymu, aby se svou přítelkyní kouřící, údajně marihuanu, navštívili K-Centrum.

Ing. Kabůrková besedovala na přání třídního učitele (reakce na dotazy žáků)  o nebezpečí zneužívání toxických návykových látek mládeží.

 

 

Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce

 

Ke zveřejnění institutu výchovného poradce sloužila během celého školního roku nástěnka ve 2. patře. Její obsah byl zaměřen do šesti hlavních oblastí:

 

 1. poradenství – seznámení s úskalími při zvládání nové látky (Jak se učit), jak jednat při pohovorech se zaměstnavatelem, jak pomoci kamarádovi závislému na drogách, jak se zbavit stresu, kde hledat pomoc atd.,
 2. další studium – nabídka středních, vyšších odborných a vysokých škol, jak vyplnit přihlášky...,
 3. reklama: Úřad práce v Domažlicích, školy, Linka bezpečí,  Student in a další,
 4. různé – Do školy vždy s úsměvem, Všímejte si svého okolí – ono si všímá Vás, Jak na úřad práce, Vánoce atd.
 5. předávání zkušeností z přijímacích pohovorů, hledání zaměstnání, vyplňování dotazníkových životopisů a pod.
 6. zdravá životospráva, alkoholismus, kouření, spánek a regenerace organismu a jiné.

 

 

Správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce

 

Tato stránka byla vytvořena pro lidi, kteří nemají čas, a pro ty, co se stydí vystoupit ze své anonymity. Snažil jsem se do ní sehnat odpovědi na nejčastější dotazy těch statečnějších a průbojnějších. Stránky mohou sloužit jako studnice vědomostí i pro ty, co chtějí poznat problémy poradenství podrobněji.  Současně bych rád svou stránkou vyburcoval své kolegy a kolegyně k následování propagace elektronické komunikace (odkaz Stránky předmětů letos doplnila Bc. Pivoňková).

 

Na stránce je možné nalézt odkazy na vyhlášky týkající se výchovného poradenství, závěrečných a maturitních zkoušek, studia na středních školách a další. Dále jsem se snažil umístit zde odkazy, jež by odpověděly na nejčastější žákovské otázky.

 

Zdůvodněním elektronické komunikace nechť je snaha připravit studenty, hlavně ty, co půjdou na vysokou školu, na využívání PC při podávání přihlášky na VŠ, tam pak na výběr předmětů, přihlašování se ke zkouškám atd. Svoboda při tvorbě www stránky umožňuje také předávání informací dle vlastního zájmu studentů nenásilně, ale dostatečně účinně (citáty, hyperaktivní odkazy ze jmen jejich autorů, stránky předmětů).

 

Informace na stránkách žáků a tříd mohou být přínosem i při informování široké veřejnosti o práci a životě naší školy. S tím souvisí i jejich přínos pro nábor nových žáků pro školní rok 2006/2007.

 

Na existenci www stránky výchovného poradce byli žáci upozorněni prostřednictvím učitelů výpočetní techniky a nástěnky výchovného poradce.

 

Obsah stránky je pravidelně aktualizován, odkazy na cizí stránky kontrolovány a opravovány. Obsah stránky se průběžně zvětšuje- Historie stránek

 

Jedním z odkazů je i nabídka schránky důvěry a možnosti z odkazu Výchovný poradce stránek školy vznést dotaz na obory vyučované na naší škole.

 

 

Příprava a práce se schránkou důvěry

           

            Schránka důvěry zůstala umístěna vedle školní informační nástěnky v 1. patře. Stejně jako loni sloužila spíše jako odpadní kanál na sejmuté letáky a ne jako kanál informační. Na existenci schránky byli opětovně upozorněni třídní učitelé.

 

Prostřednictvím internetové stránky jsem získal letos tři dotazy (toxikomanie doporučena telefonní poradna a návštěva K-Centra;, neshody s učitelem případ byl projednán s dotyčným a situace byla vysvětlena, šikanování žákyně jiné školy učitelkou odborné výchovy - žákům bylo doporučena pomoc rodičů a Pedagogicko-psychologické poradny v Domažlicích).

 

            Pevná i elektronická schránka je kontrolována denně, nejpozději obden.

 

 

 

Práce se žáky s poruchami učení

 

V evidenci výchovného poradce je 24 žáků s poruchami učení integrovaných ve svých třídách podle směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001 – 24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, metodického pokynu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j. 13 711/2001 –24 ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a s úpravami individuálních vzdělávacích plánů od 1. 1. 2005 podle zákona č. 561/2004 Sb.

 

Všichni žáci jsou do programu integrace zapojeni na doporučení pedagogicko-psychologických poraden a na vlastní žádost žáka a jeho zákonného zástupce.  Pro každého žáka je zpracován Individuální vzdělávací program vedený výchovným poradcem za spolupráce příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů. Součástí Individuálního vzdělávacího programu jsou Přílohy k tematickému plánu pro individuální vzdělávací program žáka (dále jen PTP), které obsahují přijatá opatření a kroky směřující k eliminaci diagnostikovaných poruch. Tyto přílohy jsou současně i pracovním materiálem sloužícím k poznámkování dosažených výsledků a přijatých opatření v konkrétních vyučovacích jednotkách.

 

Škola na integrované žáky nečerpá finanční prostředky, protože doposud nebyly výchovným poradcem ani pedagogicko-psychologickými poradnami vyžadovány přístupy s nutným navýšením nákladů.

 

Výchovný poradce sleduje vývoj jednotlivých žáků podle vypracovaného harmonogramu a výsledky pozorování zapisuje do PTP. Získané poznatky slouží k navrhování dalších či upouštění od již navržených opatření. Jako metody diagnostiky vývoje poruch žáků jsou využívány:

            pohovor se žákem,

            kontrola písemného projevu žáka v klidu (poznámkový sešit),

            kontrola písemného projevu při písemném zkoušení,

hospitace v předmětech vyžadujících užití zvýšeného individuálního přístupu.

           

           

Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení

 

Pro učitele vyučující integrované žáky jsem připravil na začátku školního roku dvě besedy k problematice výuky žáků se specifickými poruchami učení vyžadujících individuální přístup dle směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001 – 24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení a metodického pokynu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j. 13 711/2001 –24ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování.  Náplní bylo seznámení s možnostmi práce se žáky s poruchami učení a chování, nabídka studijní literatury[1] a vzájemné předání zkušeností s výukou ve třídě s integrovanými žáky.  Besedy byly specializovány pro třídní učitele, učitele českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Besedy se zúčastnila většina učitelů ze školy Littrowa 122. Na závěrečných klasifikačních poradách pracovišť Littrowa ul. a Nádražní ulice jsem zhodnotil práci s integrovanými žáky a představil změny ve vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů v příštích školních letech.

 

Po zveřejnění zákona č. 561/2004 Sb. v prosinci roku 2004 byly individuální vzdělávací plány upraveny. Po seznámení se s vyhláškou č. 72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsem potřebné náležitosti doplnil. Od příštího školního roku budou pro každého žáka zpracovávány samostatné roční plány.

 

30. června 2005 proběhly závěrečné besedy hodnotící dosažené výsledky za uplynulý školní rok. Učitelé prodiskutovali a vyhodnotili účinnost navržených didaktických postupů u žáků s poruchami učení a chování.

 

Během roku jsem spolupracoval s učiteli žáků s poruchami učení a chování. Moje pomoc spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či zhoršeného prospěchu jednotlivců a v hledání možností individuální pomoci. Lze říci, že u některých žáků je jejich integrace téměř zbytečná, jinde je problém neprospěchu spíše v motivacích a přístupech žáků. Přehled o přístupu integrovaných žáků ke studiu a také učitelů k žákům jsem měl díky hospitacím, které se uskutečňovaly podle plánu.

 

Předmětem mojí spolupráce, zejména s učiteli jazyků, je mimo jiné i  proces diagnostikování žáků s problémy v procesu učení. Přiznávám, že hlavní tíha vyhledávání postižených dětí leží právě na jejich dovednostech objevit žáka, který má potíže nesouvisející se specifickými poruchami učení. Po následném pohovoru s takovým jedincem a jeho zákonným zástupcem je  volena jedna z možných eventualit – zvýšení úsilí žáka, zlepšení jeho motivace ze strany jeho okolí, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a následná integrace podle Individuálního vzdělávacího plánu či změna oboru nebo školy.

 

V příštím školním roce je přislíbena těsnější a snad i účinnější spolupráce s pracovnicemi Pedagogicko psychologické poradny v Domažlicích, kam jsou směrována naše doporučení na vyšetření žáků s projevy poruch učení. Spolupráce by se měla odvíjet již od přípravy individuálních vyučovacích programů.

 

           

Práce s problémovými žáky

 

Problémy docházky

            Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle  Metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002-14 ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Od 1. 1. 2005 byla absence žáků posuzována podle zákona č. 561/2005.

            Zúčastňoval jsem se pohovorů třídních učitelů se žáky, jejichž absence začínala ohrožovat možnost jejich klasifikace nebo neomluvená nedosáhla 10 hodin, a jejich zákonnými zástupci. O pohovorech jsem vedl zápisy.  Při vyšší neomluvené absenci nebo při závažných kázeňských přestupcích byla svolávána výchovná komise školy ve složení ředitel školy nebo jeho zástupce, třídní učitelka, případně učitel odborné výchovy,  výchovný poradce, dotyčný žák a jeho zákonný zástupce. O těchto jednáních jsem vedl písemné zápisy. Řešil sem  problematiku pozdních omluv z výuky s třídními učiteli a učiteli odborné výchovy.

            Prevence záškoláctví byla podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, čj.: 14514/2000 – 51 rozpracována v Minimálním preventivním programu boje proti kriminalitě mládeže školy na školní rok 2004/2005, který je společný pro obě pracoviště školy a jehož realizace je koordinována preventistkou Ing. Kabůrkovou. Ve sborovně školy a na internetové stránce výchovného poradce je uveden jednotný postup při postupu řešení zjištění neomluvené nepřítomnosti žáka ve školce a v odborném výcviku. Podařilo se zlepšit spolupráci mezi třídními učiteli a učiteli odborné výchovy. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci nezletilých žáků je většinou dobrá a účinná. Na téma, jak sjednotit omlouvání nepřítomnosti vyučujícími, jsem třikrát vystoupil na poradách učitelů. Problematika docházky je předmětem každé pedagogické rady – schvalování výchovných opatření, zdokonalování prevence.

Potíže s učením

 

           Spolu s vyučujícími jsme hledali důvody, proč někteří jedinci nedosahují očekávaných a požadovaných studijních výkonů. Naše společná řešení se zaměřovala na pomoc neprospívajícím, ať již formou nabídky individuálního doučování, kolektivní pomoci spolužáků nebo změnou forem zkoušení. 

 

            Pro žáky, kteří vyžadovali pomoc při hledání metod učení v nových podmínkách střední školy, jsem kromě osobní individuální pomoci vytvořil na své internetové stránce odkazy s radami, jak se učit. Podobné rady byly i na nástěnce VP a dalších nástěnkách na chodbách školy.

 

            V odborných předmětech jsem, mimo jiné, prosazoval uplatňování osobní motivace žáků například vypracováváním samostatných prací, referátů či vytváření modelů a učebních pomůcek (hlavně stavební obory). Tato metoda se u některých jedinců ukázala jako efektivní. Svými vystoupeními na poradách jsem propagoval projektové vyučování, vypracovávání samostatných prací, týmovou spolupráci a projekt eTwinning.

 

            Pro některé žáky by mohlo být impulsem k vyšší aktivitě zvýšené používání nových metod práce jako jsou např. projektové vyučování, týmová práce, práce s internetem nebo využití počítačů.

 

            U čtrnácti žáků učebních oborů zapůsobilo na zlepšení prospěchu osobní jednání učitele. případně výchovného poradce (6x) s rodiči a zákonnými zástupci žáků.

 

 

Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole

 

            Podílel jsem se společně s třídními učiteli na vypracování  zpráv o pověsti a  posudků na žáky naší školy.

 

            Poradil jsem čtyřem žákům, co mají dělat, když si nerozumí s rodiči (nezájem, rozvádí se,  úmrtí matky).

 

 

Poruchy chování a interpersonální komunikace ve třídním kolektivu

 

            Vážnější problémy tohoto rázu se během školního roku vykytovaly sporadicky. Byl projednáván případ neschopnosti soužití žáka prvního ročníku v kolektivu domova mládeže.  Případy byly vyřešeny odchodem z domova mládeže na vlastní žádost.

 

            K řešení opakovaného porušování školního řádu (kouření a poškozování majetku školy) byla výchovná komise svolána několikrát během školního roku .

 

            Dalších osm případů „porovnávání sil“ mezi spolužáky bylo řešeno rozhovorem. Žáci si uvědomili reálné i potencionální důsledky svého způsobu řešení  vzájemného konfliktu a sváry ustaly. Problémy nikdy netrvaly tak dlouho, aby je bylo možné posuzovat jako šikanování. Prevencí zmíněného jevu je „rychlý spád dne“, kdy žáci mají stále co na práci – internet, chat, možnost opuštění školy o polední přestávce a další.

 

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky

 

Při vyhledávání talentovaných a nadaných žáků jsem spolupracoval s třídními učiteli a s vyučujícími především českého jazyka a matematiky. Pro tyto žáky byly školou vytvářeny podmínky pro jejich další rozvoj nad rámec osnov. Žákům byl umožňován  přístup k informacím (internet mimo vyučování, počítače na chodbách školy). Nabídnuta byla i účast v soutěžích a olympiádách, čehož žáci několikrát úspěšně využili. Škoda, že některé soutěže připadly na období chřipkových prázdnin.

 

Všichni měli možnost se realizovat při vytváření samostatných prací (např. architektonická soutěž návrhu dveří obecního úřadu v Blížejově, Soutěž o nejhezčí www stránku  a pod.)

 

            Přínosem nejen pro žáky samotné, ale i pro propagaci školy je účast na oblastních soutěžích a olympiádách. Letos naši účast na olympiádách narušily chřipkové prázdniny. V předmětu propagace zpracovávali žáci návrhy reklamy naší školy, ve kterých mohli prokázat nejen své umělecké nadání, tvořivost, ale především zúročit nabyté vědomosti. Samostatnost a kreativita byla uplatňována i v ostatních předmětech formou referátů, samostatných prací, pátráním po historii a vývoji architektury a podobně.

 

            Nadaným žákům byla nabízena možnost pokračovat ve studiu, ať již na vysoké škole pro maturitní třídy, či v nástavbovém studiu podnikání v oboru pro žáky učebních oborů. Přínosem pro ně byly i jejich aktivní účast na zpracovávání prací středoškolské odborné činnosti a účast v okresním kole této soutěže.

 

 

Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

           

            O možnostech čerpání financí na uhrazení školních nákladů pro žáky romského etnika jsem informoval letákem na nástěnce výchovného poradce, osobním jednáním se žáky a prostřednictvím své internetové stránky. Zájem projevil v prvním pololetí jen jeden žák. Bohužel, při zajišťování podkladových materiálů, nestihl termín uzávěrky pro poskytnutí finanční podpory.

 

 

 

Nábor žáků do oborů ve školním roce 2005/2006

 

            Na organizaci náboru žáků do prvních ročníků ve školním  roce 2005/2006 jsem se podílel:

a)      vlastní účastí se žáky na besedě mezi žáky 9. tříd ZŠ Holýšov,

b)      vlastní účastí na schůzce rodičů žáků 9. tříd na ZŠ v Koloveč a Tachov

c)      přítomností a podáváním informací při dnech otevřených dveří,

d)      osobním jednáním s rodiči vycházejících žáků v místě bydliště,

e)      pomocí a radou učitelům, kteří pojedou na nábor žáků,

f)        přípravou stránky e-mailových dotazů pro žáky ZŠ a odpovídáním na ně,

g)      účastí na schůzce ředitelů a výchovných poradců na naší škole.

 

 

 

Spolupráce s rodiči

 

            Moje poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do tří oblastí:

 

 1. řešení  problémů školní docházky žáků,
 2. řešení problémů prospěchu,
 3. poradenství volby dalšího pokračování ve studiu.

 

ad 1. Jednání s rodiči o nepřítomnosti dětí ve škole  probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a jednak při rozborech absence na popud rodičů.

V závěru roku jsem se podílel na řešení dvou zvláště obtížných případů záškoláctví, z nichž jeden skončil přestupem žáka na jinou školu na žádost rodičů a druhý bohužel ukončením studia na vlastní žádost zletilého žáka.

 

ad 2. Se žádostí o radu, jak řešit nezájem a následné nedobré studijní výsledky, se na mě obrátily rodiče tří žáků. Šlo o žáky učebních oborů..  Své rady jsem se snažil předat i rodičům při pololetních schůzkách. K předávání informací o způsobech učení jsem využil též nástěnku a internet.

 

ad 3. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu je možno rozdělit do tří oblastí:

a)      pomoc žákům nespokojených se zvoleným studijním nebo učebním oborem (letos opět tři případy – dva skončili ukončením studia a údajně přestupem na méně náročný obor, jeden žák zůstal na naší škole a zdárně pokračuje).

b)      Poradenství rodičům žáků 3. ročníků učebních oborů, kteří chtějí pokračovat ve studiu. Poněvadž se jedná o žáky, kteří dosáhli osmnácti let věku, jsou dotazy rodičů již méně časté. Přesto jsem byl dotazován na třídních schůzkách  i mimo ně. Doporučoval jsem schopným žákům možnost  studia dálkovou formou na naší škole.

c)      Na formy a možnosti studia na vyšší odborné, jazykové nebo vysoké škole jsem byl též několikrát tázán rodiči při konání rodičovských schůzek, zvláště ve druhém pololetí. Největším zájem ze strany rodičů byl o školy pedagogického, technického a stavebního zaměření.

 

 

Spolupráce se studentskou radou

 

Kontakt se studentskou radou byl opět slabinou mojí činnosti. O spolupráci jsem byl požádán jen dvakrát, a to v případě zveřejnění neplatičů stravného a v případě propagace činnosti rady. Ze strany studentské rady jsem jinak nebyl kontaktován a sám jsem se o spolupráci nepokusil ve snaze neporušit pocit mladistvé suverenity a samostatnosti tohoto žákovského samosprávného orgánu.

 

 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích

 

            S pedagogicko-psychologickými poradnami spolupracuji při řešení pomoci žákům s poruchami učení podle Směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001 – 24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení a Metodického pokynu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j. 13 711/2001 –24 ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a od 1. 1. 2005 podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Mohu konstatovat, že poradenská, diagnostická i metodická pomoc Pedagogicko-psychologické poradny v Domažlicích či v Plzni (bývalý okres PM) vždy byla a je perfektní. Mně samotnému byla poskytnuta třikrát odborná konzultace k řešení náročnějších případů, byla mi předána a doporučena nejnovější odborná literatura i nabídnuty možnosti seminářů.

 

            Pro příští školní rok byla domluvena ve smyslu zákona č. 561/2005 Sb. konzultace při sestavování individuálních vzdělávacích plánů a jejich následné realizaci.

           

            Pedagogicko-psychologické poradně doporučuji po projednání se žáky a v případě jejich nezletilosti s jejich zákonnými zástupci diagnostikování poruch učení nebo chování a nalezení možností jejich další integrace v kolektivu zdravých žáků. Takto bylo jednáno se sedmi našimi žáky, z nichž později tři odmítli integraci. I na tyto jedince však vyučující podle možností berou ohled při volbě forem zadávání úkolů nebo určování doby nutné k jejich splnění.

 

 

 Spolupráce s Policií ČR

 

            Na základě doporučení ze semináře o kriminalitě mládeže, pořádaném Pedagogickým centrem Plzeň v roce 2002, a Informace pro školské úřady, školy a předškolní zařízení ze dne 9. 7. 1998, č. j. 14 144/98-22 Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR  při prevenci a při vyšetřování kriminality mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané a

Závazného pokynu policejního prezidenta ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži jsem navázal kontakty jednak s oddělením policie v Horšovském Týně a jednak s mluvčí Okresního ředitelství České policie v Domažlicích paní Mgr. Srnkovou. Moje spolupráce spočívala převážně v osobní účasti při výslechu žáků v budově školy. Plánované besedy se mi díky chřipkovým prázdninám nepodařilo zorganizovat.

 

 

Spolupráce výchovného poradce s Úřadem práce v Domažlicích

 

            Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích navázala i letos na dlouholetou tradici  v naší škole. Paní Dvořáková navštívila v naší škole žáky končících ročníků  a vysvětlila jim roli úřadu práce při hledání zaměstnání, vytváření nových pracovních míst a možnosti poradenské činnosti úřadu. Množství otázek a zájem studentů svědčil o tom, že všichni si uvědomují vážnost svých rozhodnutí při nástupu do zaměstnání.

 

            Činnost Úřadu práce v Domažlicích je studentům přibližována též prostřednictvím mnoha letáků a propagačních materiálů na nástěnce výchovného poradce a také odkazem z mojí internetové stránky.

 

            Žákům, kteří ještě v květnu nevěděli, kam po závěrečných zkouškách nastoupí, byla doporučena návštěva Pracovního úřadu v Domažlicích a nabídnuta pomoc při telefonické dohodě doby konzultace.

 

            Po dohodě s výše jmenovaným úřadem práce a s majitelem stavební firmy První chodská s. r. o.  proběhla beseda se žáky 3. ročníku učebního oboru zedník. Žáci projevili o práci po skončení studia zájem.

 

Poradenství  žákům při pokračování ve studiu

 

            S blížícím se koncem doby studia se u mnoha jedinců rodí snaha pokračovat v dalším studiu. Pro ně je určen odkaz z internetové stránky  výchovného poradce Pokračování ve studiu, přehled středních, vyšších odborných, jazykových, vysokých a dalších škol zveřejňovaných na nástěnce výchovného poradce. Žáci se na mě obraceli s prosbou o pomoc s vyplněním přihlášky – většinou na nástavbová studia. V několika případech jsem pomáhal s vyhledáním adresy požadované školy,  s určením typu vysoké školy a  i druhé střední školy. Nejčastější dotazy jsem se snažil zodpovědět prostřednictvím své internetové stránky nebo nástěnky.

 

V několika případech jsem pomáhal při vyplňování elektronické přihlášky na VŠ.

 

 

Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy

 

            Pro žáky, kteří koncem školního roku opustí brány naší školy a chtějí nastoupit do zaměstnání, jsem pro případ, že by nenašli volné pracovní místo, zajistil již výše uvedené besedy s pracovnicí úřadu práce, profesionálně aktualizovaný zdroj nabídek volných míst Nabídky zaměstnání, volná místa na odkazu ze své internetové stránky a dále besedu pracovníkem stavební firmy První chodská s. r.o.

 

 

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice.

 

 

1. března 2005 jsem se zúčastnil semináře Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň  „Volba povolání“ .

 

Seminář byl zaměřen na práci se žáky a jejich rodiči  při poradenství s volbou povolání na ZŠ a umístěním středoškoláků na trhu práce v Plzeňském kraji. Forma  workshopu účastníkům přinesla nejen nové informace o předpokládaném vývoji pracovních možností hlavně v dosahu města Plzně, ale byla i výbornou příležitostí k výměně zkušeností a poznáním názorů kolegyň (samé ženy) ze ZŠ,  gymnázia, školy pro žáky se sluchovým postižením a Pedagogicko psychologické poradny v Domažlicích.

 

11. března 2005 jsem se zúčastnil s Ing. Kabůrkovou Kongresových dní školního poradenství akreditovaných MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaných ve spolupráci s University and School Publishing s. r. o. a časopisem StudentIn. Na tomto kongresu jsme se stali členy mezinárodní Asociace školních poradců, zjistili mnoho zajímavostí z práce a možností výchovných poradců a také jsme prezentovali naši školu.

 

Ve dnech 26. a 27. května 2005 jsem absolvoval akreditovaný vzdělávací program KCVJŠ Plzeň Jak proti drogám. Absolvováním jsem obohatil své možnosti působení v prevenci drogových závislostí mezi žáky a poznal několik dalších metod práce ve skupině.

 

 1. dubna 2005 jsem zastupoval naši školu na pracovním setkání pro výchovné poradce a ředitele ZŠ, SŠ a SOU v Domažlicích.

 

            Informace pro svoji práci jsem získával i samostudiem odborných časopisů Výchovný poradce, Psychologie, Učitelské noviny, Pedagogika, Učitelské listy, Závislosti a my, Psychologie, Školství a StudenIn. Zkušenosti kolegů z jiných škol jsem poznával osobními kontakty a prostřednictvím internetu, který byl i zdrojem studia změn zákonů a vyhlášek MŠMT ČR počátkem roku 2005.

 

 

Závěr

 

            Plán práce byl ve většině bodů splněn. Hlavní cíle stavené v úvodu se mi podařilo naplnit. Jak probíhal školní rok a přinášel změny a neočekávané události, musel jsem i já ve své práci mnohokrát improvizovat. Mohu konstatovat, že díky výbornému kolektivu kolegů a vedení se tato tápání vždy projevila jako účinná a pozitivní. Zvláště změna zákonné normy „za pochodu“ vyžadovala cit, zkušenosti a empatie celého kolektivu školy.

           

Při hodnocení své práce uvedu na prvním místě úkoly, jejichž plnění bylo možno provést lepším způsobem. Z toho vyplývá ponaučení pro příští školní rok:

 

1.      velké rezervy stále zůstávají v práci se žáky s  poruchami učení. Domnívám se, že pouhá tolerance ze strany školy je nestačí. Žák by měl být motivován k výraznějšímu překonávání svých potíží. Vzhledem k počtu existujících případů by bylo vhodné rozšířit spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která sice ochotně žáky vyšetří, ale je přetížena a na následnou péči o starší žáky již není kapacita. Je třeba zvětšit i podíl žáka samého na vyrovnávání jeho handicapu.

 

2.      V příštím školním roce musím již na začátku školního roku obejít první ročníky a upozornit je na nevýhodnost pozdní diagnostiky poruch učení a chování. Doručit škole zprávu o speciálním pedagogickém vyšetření koncem měsíce května je jen důkazem lajdáckého žákova přístupu k problému. Žáci prvních ročníků by měli předložit platnou zprávu z pedagogicko-psychologické poradny při nástupu do školy.

 

3.      Více se věnovat začínajícím učitelům – výchovné problémy s hyperaktivními žáky, se žáky s poruchami učení a potíže s orientací v možnostech volby výchovných metod učitelem.

 

4.      Více spolupracovat s odloučeným pracovištěm v Nádražní ulici.

 

 

Kladem letošní  práce výchovného poradce je splnění položek Plánu práce výchovného poradce schváleného ředitelstvím školy, výborná spolupráce s vedením školy i v rámci kolektivu učitelů Littrowa 122 a Nádražní ul. nebo, soudě podle dotazů kolegů a nízkého počtu odvolání žáků, to, že problémy byly řešeny ke spokojenosti všech zainteresovaných. Dosáhnout těchto výsledků by nebylo možné bez důvěry v moji práci a hlavně bez pomoci a jednoty všech pracovníků při působení na žáky. Právě za tuto vynikající pracovní atmosféru bych rád na závěr všem kolegyním a kolegům poděkoval.

 


 

[1] Jucovičová, D. a kol.:Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). D+H. Praha 2001,83 s.

Michalová. Z.“ Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol a na školách středních. Tobiáš. Havlíčkův Brod 2001, 102 s.