wz

Hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce

 

2003/2004

 

  Obsah. 1

Úvod. 2

Příprava a plánování vlastní činnosti 3

Pomoc při sestavování Minimálního preventivního programu školy v boji proti kriminalitě mládeže. 3

Prevence zneužívání návykových látek. 4

Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce. 4

Vytvoření, správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce. 4

Příprava a práce se schránkou důvěry. 5

Práce se žáky s poruchami učení 5

Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení 6

Práce s problémovými žáky. 7

Problémy docházky. 7

Potíže s učením.. 8

Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole. 8

Poruchy chování a interpersonální komunikace ve třídním kolektivu. 8

Práce s talentovanými a nadanými žáky. 8

Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 9

Nábor žáků do oborů ve školním roce 2004/2005. 9

Spolupráce s rodiči 10

Spolupráce se studentskou radou. 10

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích. 10

Spolupráce s Policií ČR.. 11

Spolupráce výchovného poradce s Úřadem práce v Domažlicích. 11

Poradenství  žákům při pokračování ve studiu. 12

Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy. 12

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice. 12

Závěr 13


Úvod

Výchovný poradce působil v učebních, studijních a nástavbových oborech v Littrowě ulici 122. V souladu s Vyhláškou Ministerstva školství 130/1980 ve znění 233/2003:

a) věnoval zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování  žáků v dalším studiu,

b) koordinoval informační činnost třídních učitelů a poskytoval jim a ostatním učitelům metodickou pomoc při

ba) práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc,

bb) práci se žáky nadanými a talentovanými,

bc) práci se  žáky s diagnostikovanými poruchami učení či chování,

bd) dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují,

c) informoval rodiče žáků, popřípadě jiné zákonné zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch,

d) žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia v nástavbovém studiu, vyšších odborných školách a vysokých školách,

a) postupoval podle Plánu práce výchovného poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Na základě zkušeností z předešlých let jsem se řídil zásadami služeb, tj. být vždy tam, kde je potřeba. Právě ony situace jsou často nepředvídatelné a je nutno je řešit tak, jak přicházejí. To, co bylo možné očekávat, bylo zahrnuto v Plánu práce výchovného poradce, jehož zveřejněním na internetu jsem chtěl jednak upozornit zvláště začínající učitele, ale nejen je, na možná úskalí a jednak nabídnout svoji pomoc.

 

b)      Hodnocením plánu práce v pololetí výchovný poradce jednak rekapituloval dosažené výsledky a jednak se snažil zkvalitnit svoji činnost, která během celého školního roku zasahovala do oblastí:

 

 1. příprava a plánování vlastní činnosti.
 2. Pomoc při sestavování Minimálního preventivního programu školy.
 3. Prevence zneužívání návykových látek.
 4. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce.
 5. Vytvoření, správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce.
 6. Příprava a práce se schránkou důvěry.
 7. Práce se žáky s poruchami učení.
 8. Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení.
 9. Práce s problémovými žáky:   

a)      problémy docházky,

b)      potíže s učením,

c)      mimoškolní excesy vztahující se k výuce a chování ve škole,

d)      poruchy interpersonální komunikace ve třídním kolektivu.

 1. Práce s talentovanými a nadanými žáky.
 2. Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Nábor žáků do oborů ve školním roce 2004/2005.
 4. Spolupráce s rodiči.
 5. Spolupráce se studentskou radou.
 6. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích a Pedagogickým centrem v Horšovském Týně.
 7. Spolupráce s Policií ČR.
 8. Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích.
 9. Poradenství  žákům při pokračování ve studiu.
 10. Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy.
 11. Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice.

 

 

Příprava a plánování vlastní činnosti

 

Plán práce byl sestaven 26. 8. 2003. Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce výchovného poradce ve školním roce 2002/2003:

 

1.      po zkušenostech s integrací žáků s poruchami učení výchovný poradce  stanovil za cíl zkvalitnění přístupu vyučujících k problémům těchto jedinců a prosazování empatie při jejich hodnocení v rámci dodržení zásad objektivnosti klasifikace.

2.       Plán práce výchovného poradce bude zveřejněn tak, aby se s jeho body mohl každý – učitel i žák – seznámit.

4.      Po spojení ISŠ a SZeŠ  se výchovný poradce snažil navázat a prohloubit spolupráci s výchovnou poradkyní připojené školy.

5.      Do plánu jsou zahrnuty i požadavky žáků v uplynulém školním roce.

 

Plán práce byl předán vedení školy a po zprovoznění internetové stránky výchovného poradce také zveřejněn na internetu.

 

 

Pomoc při sestavování Minimálního preventivního programu školy v boji proti kriminalitě mládeže

 

Na žádost vedení školy výchovný poradce předložil 1. 9. 2003 návrh Minimálního preventivního programu  prevence sociálně patologických jevů SOŠ a SOU, Horšovský Týn (dále jen MPP) a doporučil oddělit funkci koordinátora prevence sociálně patologických jevů od funkce výchovného poradce. Toto přání bylo vedením školy akceptováno.  Plnění jednotlivých bodů MPP bylo dohodnuto s třídními učiteli a chronologicky uspořádáno v rámci budovy školy Littrowa 122. Konání a zajištění akcí zahrnujících více tříd bylo domluveno s učiteli příslušných předmětů či mistry odborné výchovy. Zde je třeba vyzdvihnout právě roli mistra odborné výchovy, neboť on vidí žáky z jiného úhlu pohledu a v jiném, mnohdy pro ně přirozenějším, prostředí. Také doba strávená s učni a počet svěřených žáků jim umožňuje jejich lepší poznání.

 

Prevence zneužívání návykových látek

 

Boj proti drogám je úkolem nás všech. Ve škole pracuje drogová preventistka Ing. Kabůrková. Práce výchovný poradce spočívala v připravenosti řešit vzniklé případy,  upozorňovat na nebezpečí toxikománie prostřednictvím nástěnky výchovného poradce a ve spolupráci s Ing. Kabůrkovou.

 

Žáci se zúčastnili přednášek  Negativní vliv drog na život mladistvých (22. 10. 2003) a Nikdy není pozdě (9. 2. 2004).

 

Ing. Kabůrková besedovala na přání třídního učitele (reakce na dotazy žáků) ve třídě 2. ročníku učebního oboru o nebezpečí zneužívání toxických návykových látek mládeží.

 

 

Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce

 

Ke zveřejnění institutu výchovného poradce sloužila během celého školního roku nástěnka ve 2. patře. Její obsah byl zaměřen do čtyř hlavních oblastí:

 

 1. poradenství – seznámení s úskalími při zvládání nové látky (Jak se učit), jak jednat při pohovorech se zaměstnavatelem, jak pomoci kamarádovi závislému na drogách, jak se zbavit stresu, kde hledat pomoc atd.,
 2. další studium – nabídka středních, vyšších odborných a vysokých škol, jak vyplnit přihlášky...,
 3. reklama: Úřad práce v Domažlicích, školy, Linka bezpečí,  Student in a další,
 4. různé – Do školy vždy s úsměvem, Všímejte si svého okolí – ono si všímá Vás, Jak na úřad práce, Vánoce atd.

 

 

Vytvoření, správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce

 

Tato stránka byla vytvořena pro lidi, kteří nemají čas, a pro ty, co se stydí vystoupit ze své anonymity. Výchovný poradce se snažil  do ní sehnat odpovědi na nejčastější dotazy těch statečnějších a průbojnějších. Stránky mohou sloužit jako studnice vědomostí i pro ty, co chtějí poznat problémy školy podrobněji. 

 

Po vzniku http://www.sos-souhtyn.cz   a při uvědomění si síly a obliby internetu jako informačního média u mladé generace byl projekt www stránky realizován. Tak vznikla adresa http://sosvp.chytrak.cz/.  Na stránce je možné nalézt odkazy na vyhlášky týkající se výchovného poradenství, závěrečných a maturitních zkoušek, studia na středních školách a další. Dále jsou zde odkazy, jež by odpověděly na nejčastější žákovské otázky.

 

Možná trochu neoprávněně je stránky zneužito k reklamě vlastních stránek pro svoje  vyučovací předměty (architektura, materiály, základy ekologie), soutěže (O nejhezčí www stránku), či stránky tříd.  Zdůvodněním elektronické komunikace nechť je snaha připravit studenty, hlavně ty, co půjdou na vysokou školu, na využívání PC při podávání přihlášky na VŠ, tam pak na výběr předmětů, přihlašování se ke zkouškám atd. Svoboda při tvorbě www stránky umožňuje také předávání informací dle vlastního zájmu studentů nenásilně, ale dostatečně účinně (citáty, hyperaktivní odkazy ze jmen jejich autorů, stránky předmětů).

 

Na existenci www stránky výchovného poradce byli žáci upozorněni prostřednictvím učitelů výpočetní techniky a nástěnky výchovného poradce. Po umístění počitadla návštěv byl stý návštěvník detekován po 45 dnech.

 

Jedním z odkazů je i nabídka schránky důvěry, která byla využita jen jednou k dotazu na možnost přestupu na jiné učiliště.

 

 

Příprava a práce se schránkou důvěry

           

            Schránka důvěry zůstala umístěna vedle školní informační nástěnky v 1. patře. Stejně jako loni sloužila spíše jako odpadní kanál na sejmuté letáky a ne jako kanál informační. Při potřebě rozšířit plochu školní nástěnky byla schránka dočasně sejmuta a k jejímu opětovnému zavěšení, tentokrát vedle nástěnky výchovného poradce ve 2. patře, došlo až 28. května 2004. Výchovný poradce  zkusil změnit její image a nazval ji Schránkou výchovného poradce. Dosud si ji asi nikdo nevšiml – jen dvakrát byla stržena popiska. Na existenci schránky byli opětovně upozorněni třídní učitelé.

 

            Jediný dotaz, který výchovný poradce prostřednictví anonymní schránky získal, byl z jeho internetové stránky. Na dotaz k možnostem přestupu na jinou střední školu z učebního oboru odpověděl odkazem na svoji www stránku a nabídkou osobní konzultace. (Nikdo se dosud nedostavil.)

 

            Pevná i elektronická schránka je kontrolována denně, nejpozději obden.

 

 

Práce se žáky s poruchami učení

 

V evidenci výchovného poradce je 14 žáků (4 v SOŠ a 10 v SOU; 2 dívky a 12 hochů; 1,87% v SOŠ a 4,63% v SOU– literatura uvádí průměr 7 až 20%)  s poruchami učení integrovaných ve svých třídách podle Směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001 – 24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení a Metodického pokynu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j. 13 711/2001 –24 ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování.

 

Všichni žáci jsou do programu integrace zapojeni na doporučení pedagogicko-psychologických poraden a na vlastní žádost žáka a jeho zákonného zástupce.  Pro každého žáka je zpracován Individuální vzdělávací program vedený výchovným poradcem za spolupráce příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů. Součástí Individuálního vzdělávacího programu jsou Přílohy k tematickému plánu pro individuální vzdělávací program žáka (dále jen PTP), které obsahují přijatá opatření a kroky směřující k eliminaci diagnostikovaných poruch. Tyto přílohy jsou současně i pracovním materiálem sloužícím k poznámkování dosažených výsledků a přijatých opatření v konkrétních vyučovacích jednotkách.

 

Škola na integrované žáky nečerpá finanční prostředky, protože doposud nebyly výchovným poradcem ani pedagogicko-psychologickými poradnami vyžadovány přístupy s nutným navýšením nákladů.

 

Výchovný poradce sleduje vývoj jednotlivých žáků podle vypracovaného harmonogramu. Výsledky pozorování jsou zapisovány do PTP. Získané poznatky slouží k navrhování dalších či upouštění od již navržených opatření. Jako metody diagnostiky vývoje poruch žáků jsou využívány:

            pohovor se žákem,

            kontrola písemného projevu žáka v klidu (poznámkový sešit),

            kontrola písemného projevu při písemném zkoušení,

hospitace v předmětech vyžadujících užití zvýšeného individuálního přístupu (PTP).

           

           

Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení

 

Pro učitele vyučující integrované žáky výchovný poradce připravil na začátku školního roku tři besedy k problematice výuky žáků se specifickými poruchami učení vyžadujících individuální přístup dle Směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001 – 24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení a Metodického pokynu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j. 13 711/2001 –24 ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování.  Náplní bylo seznámení s možnostmi práce se žáky s poruchami učení a chování, nabídka studijní literatury[1] a vzájemné předání zkušeností s výukou ve třídě s integrovanými žáky.  Besedy byly specializovány pro třídní učitele, učitele českého jazyka a literatury a učitele cizích jazyků. Besedy se zúčastnila většina učitelů ze školy Littrowa 122.

 

24. a 28. června proběhly závěrečné besedy hodnotící dosažené výsledky za uplynulý školní rok. Učitelky prodiskutovaly a vyhodnotily účinnost navržených didaktických postupů u žáků s poruchami učení a chování. V závěru besed vyslovily přání nedoporučovat postiženým žákům maturovat z cizích jazyků a po schválení návrhu nového zákona o ukončování studia na středních školách a učilištích využít možností maturity bez handicapu.

 

Během roku jsem spolupracoval s učiteli žáků s poruchami učení a chování. Pomoc výchovný poradce spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či zhoršeného prospěchu jednotlivců a v hledání možností individuální pomoci. Lze říci, že u některých žáků je jejich integrace téměř zbytečná (Wackerová, Forstová), jinde je problém neprospěchu spíše v motivacích a přístupech žáků (Baxa, Bartovský). Přehled o přístupu integrovaných žáků ke studiu a také učitelů k žákům jsem měl díky hospitacím, které se uskutečňovaly podle plánu. Plán hospitací a kontrol byl splněn s tím, že žáci, kteří se přihlásili k integraci po jeho sestavení, do něj již nebyli zařazeni. Tento nedostatek si výchovný poradce uvědomuje a musí jej v příštím školním roce odstranit. „Pozdější“ žáci však kontrole neunikli – byli ovšem sledováni nahodile, bez časového plánu. Kontrolní činností písemností žáků, pohovory s nimi a hospitacemi ve vyučovacích hodinách jsem se snažil napravit výtku školní inspekce ze závěru loňského roku.

 

Předmětem spolupráce výchovný poradce, zejména s učiteli jazyků, je mimo jiné i  proces diagnostikování žáků s problémy v procesu učení. Přiznávám, že hlavní tíha vyhledávání postižených dětí leží právě na jejich dovednostech objevit žáka, který má potíže nesouvisející se specifickými poruchami učení. Po následném pohovoru s takovým jedincem a jeho zákonným zástupcem je  volena jedna z možných eventualit – zvýšení úsilí žáka, zlepšení jeho motivace ze strany jeho okolí, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a následná integrace podle Individuálního vzdělávacího programu či změna oboru nebo školy.

 

           

Práce s problémovými žáky

 

Problémy docházky

            Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle  Metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002-14 ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

            Výchovný poradce se zúčastňoval pohovorů třídních učitelů se žáky, jejichž absence začínala ohrožovat možnost jejich klasifikace nebo neomluvená nedosáhla 10 hodin, a jejich zákonnými zástupci. O pohovorech vedl zápisy (8x).  Při vyšší neomluvené absenci nebo při závažných kázeňských přestupcích byla svolávána výchovná komise školy ve složení ředitel školy nebo jeho zástupce, třídní učitelka, případně mistr odborné výchovy,  výchovný poradce, dotyčný žák a jeho zákonný zástupce. O těchto jednáních byly též vedeny písemné zápisy (13x). 23x výchovný poradce řešil problematiku pozdních omluv z výuky s třídními učiteli a mistry odborné výchovy.

            Prevence záškoláctví byla podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, čj.: 14514/2000 – 51 rozpracována v Minimálním preventivním programu boje proti kriminalitě mládeže školy na školní rok 2003/2004, který je společný pro obě pracoviště školy a jehož realizace je koordinována preventistkou Ing. Kabůrkovou.

            Na téma, jak sjednotit omlouvání nepřítomnosti vyučujícími, výchovný poradce třikrát vystoupil na poradách učitelů.

 

Potíže s učením

 

            41x výchovný poradce spolu s vyučujícími hledal důvody, proč někteří jedinci nedosahují očekávaných a požadovaných studijních výkonů.  Společná řešení se zaměřovala na pomoc neprospívajícím, ať již formou nabídky individuálního doučování, nebo změnou forem zkoušení. 

 

            Pro žáky, kteří vyžadovali pomoc při hledání metod učení v nových podmínkách střední školy, výchovný poradce kromě osobní individuální pomoci vytvořil na své internetové stránce odkazy s radami, jak se učit. Podobné rady byly i na nástěnce VP a dalších nástěnkách na chodbách školy.

 

            V odborných předmětech výchovný poradce, mimo jiné, prosazoval uplatňování osobní motivace žáků například vypracováváním samostatných prací, referátů či vytváření modelů a učebních pomůcek (hlavně stavební obory). Tato metoda se u některých jedinců ukázala jako efektivní.

 

Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole

 

            Výchovný poradce se podílel  společně s třídními učiteli na vypracování 3 zpráv o pověsti a 2 posudků na žáky naší školy.

 

            Výchovný poradce poradil žákům, kterým dluží jejich spolužačka značnou částku peněz a mobilní telefon, aby se obrátili na Policii ČR, neboť škola v této věci není kompetentním orgánem.

           

            Také poradil jedné žákyni, co má dělat, když si nerozumí s rodiči (rozvádí se) – Krizové centrum mládeže Staňkov nebo telefonní Linka bezpečí pro mládež.

 

Poruchy chování a interpersonální komunikace ve třídním kolektivu

 

            Vážnější problémy tohoto rázu se během školního roku nevyskytly. Potíže plynoucí z procesů adaptace na změněné podmínky v novém školním kolektivu u prvních ročníků přinesly potřebu  jedenkrát zasáhnout prostřednictvím jednání výchovné komise. Během šetření se zjistilo, že důvodem neomluvené absence není smyšlené utlačování slabšího žáka, ale jeho nezájem o zvolený obor. Případ  vyvrcholil ukončením studia na vlastní žádost s doporučením přestupu na dvouletý učební obor.

 

            K řešení opakovaného porušování školního řádu (kouření a poškozování majetku školy) byla výchovná komise svolána během celého roku jen 6x.

 

            Další dva případy „porovnávání sil“ mezi spolužáky byly řešeny rozhovorem. Žáci si uvědomili reálné i potencionální důsledky svého způsobu řešení  vzájemného konfliktu a sváry ustaly.

 

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky

 

Při vyhledávání talentovaných a nadaných žáků výchovný poradce spolupracoval s třídními učiteli a s vyučujícími především českého jazyka a matematiky. Pro tyto žáky byly školou vytvářeny podmínky pro jejich další rozvoj nad rámec osnov. Žákům byl umožňován  přístup k informacím (internet mimo vyučování). Nabídnuta byla i účast v soutěžích a olympiádách, čehož žáci několikrát úspěšně využili.

 

Všichni měli možnost se realizovat při vytváření samostatných prací (např. Černé skládky mého bydliště, výtvarné projekty, recitační soutěž, architektonická soutěž projektů využití školního dvora, Soutěž o nejhezčí www stránku, tvorba učebních pomůcek oboru pozemní stavitelství apod.)

 

            Přínosem nejen pro žáky samotné, ale i pro propagaci školy je účast na oblastních soutěžích a olympiádách. Tato práce leží na bedrech učitelů matematiky – Mgr. Hanzalové, Mgr. Fainové a Ing. Vostrackého,  českého jazyka a literatury Mgr. Švarcové, Mgr. Fialové, Mgr. Matulkové a Mgr. Křivkové (např. Literární shrabování Měst. knihovny H. Týn a Literární soutěž studentů západočeských středních škol). V předmětu marketing a management zpracovávali žáci pod vedením Ing. Steidlové návrhy reklamy na billboard, ve kterých mohli prokázat nejen své umělecké nadání, tvořivost, ale především zúročit nabyté vědomosti. Samostatnost a kreativita byla uplatňována i v ostatních předmětech formou referátů, samostatných prací, pátráním po historii a vývoji architektury a podobně.

 

            Nadaným žákům byla nabízena možnost pokračovat ve studiu, ať již na vysoké škole pro maturitní třídy, či v nástavbovém studiu podnikání v oboru pro žáky učebních oborů.

 

 

Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

 

            V prvním pololetí byl výchovný poradce  požádán jedním žákem o pomoc při řešení jeho nevýhodné finanční situace plynoucí z toho, že by rád složil druhé svářečské zkoušky, ale že nemá na poplatek. Protože se jedná o chlapce z romské komunity s velmi dobrým přístupem ke škole a velmi dobrými  studijními výsledky, pokusil se výchovný poradce zajistit mu příspěvek z Fondu pro romskou mládež. Potřebné potvrzení od Obecního úřadu si však jeho rodiče nezajistili včas.

 

            O možnostech čerpání financí na uhrazení školních nákladů pro žáky romského etnika výchovný poradce informoval letákem na nástěnce výchovného poradce a osobním jednáním se žáky. Zájem neprojevil nikdo.

 

 

Nábor žáků do oborů ve školním roce 2004/2005

 

            Na organizaci náboru žáků do prvních ročníků ve školním  roce 2004/2005 se výchovný poradce podílel:

a)      přípravou plánu návštěv našich žáků a učitelů ve třídách základních škol spádové oblasti,

b)      přípravou plánu návštěv našich učitelů na rodičovských schůzkách základních škol spádové oblasti,

c)      vlastní účastí se žáky a s Mgr. J.  Blahníkem na besedě mezi žáky 9. tříd ZŠ Holešov,

d)      vlastní účastí na schůzce rodičů žáků 9. tříd na ZŠ v Koloveč,

e)      na přípravě propagace naší školy v Tachově,

f)        přítomností a podáváním informací při dnech otevřených dveří,

g)      osobním jednáním s rodiči vycházejících žáků v místě bydliště,

h)      pomocí a radou učitelům, kteří pojedou na nábor žáků.

 

 

Spolupráce s rodiči

 

            Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do tří oblastí:

 

 1. řešení  problémů školní docházky dětí,
 2. řešení problémů prospěchu,
 3. poradenství volby dalšího pokračování ve studiu.

 

ad 1. Jednání s rodiči o nepřítomnosti dětí ve škole  probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a jednak  při rozborech absence na popud rodičů.

 

ad 2. Se žádostí o radu, jak řešit nezájem a následné nedobré studijní výsledky, se na výchovného poradce obrátily dvě maminky. Oba žáci na konci školního roku prospěli. Své rady se výchovný poradce snažil předat i rodičům při pololetních schůzkách. K předávání informací o způsobech učení využil i nástěnku a internet.

 

ad 3. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu je možno rozdělit do tří oblastí:

a)      pomoc rodičům žáků nespokojených se zvoleným studijním nebo učebním oborem (letos 4 případy – jeden skončil ukončením studia a údajně přestupem na méně náročný obor, tři žáci zůstali na naší škole a zdárně pokračují).

b)      Poradenství rodičům žáků 3. ročníků učebních oborů, kteří chtějí pokračovat ve studiu. Poněvadž se jedná o žáky, kteří dosáhli osmnácti let věku, jsou dotazy rodičů již méně časté. Přesto byl výchovný poradce dotazován na třídních schůzkách a jednou i mimo ně. Na možnost  studia dálkovou formou na naší škole byl několikrát tázán i svými bývalými žáky či jejich manželkami.

c)      Na formy a možnosti studia na vyšší odborné, jazykové nebo vysoké škole byl výchovný poradce též mnohokrát tázán rodiči při konání rodičovských schůzek, zvláště ve druhém pololetí. Největším zájem ze strany rodičů byl o školy pedagogického a jazykového zaměření v plzeňském regionu.

 

 

Spolupráce se studentskou radou

 

Kontakt se studentskou radou byl slabinou činnosti výchovného poradce . O spolupráci byl požádán jen jednou, a to v případě zveřejnění neplatičů stravného. Tento případ byl vyřešen k oboustranné spokojenosti zúčastněných stran. Ze strany studentské rady jinak nebyl ani jednou kontaktován a sám se o spolupráci nepokusil ve snaze neporušit pocit mladistvé suverenity a samostatnosti tohoto žákovského samosprávného orgánu.

 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích

 

            S pedagogicko-psychologickými poradnami spolupracoval výchovný poradce při řešení pomoci žákům s poruchami učení podle Směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001 – 24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení a Metodického pokynu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j. 13 711/2001 –24 ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování. Mohu konstatovat, že poradenská, diagnostická i metodická pomoc Pedagogicko-psychologické poradny v Domažlicích či v Plzni (bývalý okres PM) vždy byla a je perfektní. Výchovnému poradci  byla poskytnuta čtyřikrát odborná konzultace k řešení náročnějších případů, byla mu předána a doporučena nejnovější odborná literatura i nabídnuty možnosti seminářů. V posledním bodě se vždy bohužel jednalo o školení pro učitele ZŠ.

           

            Pedagogicko-psychologické poradně bylo doporučeno po projednání se žáky a v případě jejich nezletilosti s jejich zákonnými zástupci diagnostikování poruch učení nebo chování a nalezení možností jejich další integrace v kolektivu zdravých žáků. Takto bylo jednáno se sedmi našimi žáky, z nichž později tři odmítli integraci. I na tyto jedince však vyučující podle možností berou ohled při volbě forem zadávání úkolů nebo určování doby nutné k jejich splnění.

 

 

 Spolupráce s Policií ČR

 

            Na základě doporučení ze semináře o kriminalitě mládeže, pořádaném Pedagogickým centrem Plzeň v roce 2002, a Informace pro školské úřady, školy a předškolní zařízení ze dne 9. 7. 1998, č. j. 14 144/98-22 Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR  při prevenci a při vyšetřování kriminality mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané výchovný poradce navázal kontakty jednak s oddělením policie v Horšovském Týně a jednak s mluvčí Okresního ředitelství České policie v Domažlicích. Jeho spolupráce spočívala převážně:

 

1.      v osobní účasti při výslechu žáků v budově školy (2krát),

2.      v organizaci besed se zástupci České policie se žáky 3. ročníků učebních oborů ( třídy 3. T a 3. K),

3.      v pomoci při organizaci přednášky o kriminalitě mládeže nazvané Nikdy není pozdě  (9. 2. 04).

 

 

Spolupráce výchovného poradce s Úřadem práce v Domažlicích

 

            Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích navázala i letos na dlouholetou tradici  v naší škole. Paní Dvořáková navštívila žáky končících ročníků  a vysvětlila jim roli úřadu práce při hledání zaměstnání, vytváření nových pracovních míst a možnosti poradenské činnosti úřadu. Množství otázek a zájem studentů svědčil o tom, že všichni si uvědomují vážnost svých rozhodnutí při nástupu do zaměstnání.

 

            Činnost Úřadu práce v Domažlicích je studentům přibližována též prostřednictvím mnoha letáků a propagačních materiálů na nástěnce výchovného poradce a také odkazem z mojí internetové stránky.

 

            Žákům, kteří ještě v květnu nevěděli, kam po závěrečných zkouškách nastoupí, byla doporučena návštěva Pracovního úřadu v Domažlicích a nabídnuta pomoc při telefonické dohodě doby konzultace. Tato nabídka nebyla doposud nikým využita.

 

 

Poradenství  žákům při pokračování ve studiu

 

            S blížícím se koncem doby studia se u mnoha jedinců rodí snaha pokračovat v dalším studiu. Pro ně je určen odkaz z internetové stránky  výchovného poradce Pokračování ve studiu, přehled středních, vyšších odborných, jazykových, vysokých a dalších škol zveřejňovaných na nástěnce výchovného poradce. Asi patnáct žáků se na mě obrátilo s prosbou o pomoc s vyplněním přihlášky – většinou na nástavbová studia. Ve čtyřech případech výchovný poradce pomáhal s vyhledáním adresy požadované školy, ve  dvou případech s určením typu vysoké školy a jednou i druhé střední školy. Nejčastější dotazy se snažil zodpovědět prostřednictvím své internetové stránky nebo nástěnky.

 

            Pro zájemce o pokračování ve studiu na jazykových školách výchovný poradce přivedl do 4. ročníků zástupce Jazykové školy v Klatovech. Ti hovořili nejen o možnostech studia na klatovské škole, ale zodpověděli i dotazy studentů týkající se ostatních státních a soukromých jazykových škol plzeňského regionu a státních jazykových zkoušek.

 

            Výchovný poradce se telefonicky dotazoval na upřesnění podmínek elektronických přihlášek na FAV v Plzni a na VŠE v Praze. Z této školy zajistil i informační tiskopisy o přijímacích zkouškách a přihlášky na VŠ, které předal studentům.

 

            Se vstupem do Evropské unie souvisí také otevření trhu práce a nabídka množství příležitostí dalšího studia v zahraničí. Na toto téma připravily učitelky předmětu občanská výchova 3. 5. 2004 přednášku P. Wolfové o studiu v EU.

 

 

Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy

 

            Pro žáky, kteří koncem školního roku opustí brány naší školy a chtějí nastoupit do zaměstnání, výchovný poradce pro případ, že by nenašli volné pracovní místo, zajistil již výše uvedené besedy s pracovnicí úřadu práce, profesionálně aktualizovaný zdroj nabídek volných míst Nabídky zaměstnání, volná místa na odkazu ze své internetové stránky a dále besedu s vedoucím náborového oddělení firmy EVOBUS Holýšov, který měl zájem o držitele svářečských průkazů.

 

 

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice.

 

Začátkem školního roku si výchovný poradce  vybral a po konzultaci s vedením školy se i přihlásil na tři akce pořádané Pedagogickým centrem v Plzni. Semináře byly zaměřeny na práci s problémovými žáky a na integraci dětí s poruchami učení. Bohužel, ani jedna z nabízených akcí se pro nezájem neuskutečnila. Na nabídku Pedagogicko-psychologické poradny v Domažlicích výchovný poradce po bližším seznámení se s programem semináře diagnostiky poruch učení a jejich nápravy nereflektoval – jednalo se o akci pro učitele prvního stupně základní školy.

 

 

Závěr

 

            Při hodnocení práce výchovného poradce je třeba uvést ty úkoly, jejichž plnění bylo možno provést lepším způsobem. Z toho vyplývá ponaučení pro příští školní rok:

 

1.      velké rezervy jsou v potlačování poruch učení u diagnostikovaných žáků s Individuálními vzdělávacími programy. Pouhá tolerance ze strany školy je nedostatečná. Žák by měl být motivován k výraznějšímu překonávání svých potíží. Vzhledem k počtu existujících případů by stálo za to, uvažovat o institutu školního psychologa. Pedagogicko-psychologická poradna sice ochotně žáky vyšetří, ale je přetížena a na následnou péči o starší žáky již není kapacita. Je třeba zvětšit i podíl žáka samého na vyrovnávání jeho handicapu.

 

2.      V příštím školním roce je třeba již na začátku školního roku obejít první ročníky a upozornit je na nevýhodnost pozdní diagnostiky poruch učení a chování. Doručit škole zprávu o speciálním pedagogickém vyšetření koncem měsíce května je jen důkazem lajdáckého žákova přístupu k problému.

 

 

3.      Plán hospitací, kontrol a pohovorů se žáky s poruchami učení a chování připravit tak, aby bylo možné eliminovat výpadky vzniklé změnami rozvrhu (neodkládat na poslední chvíli).

 

4.      Více se věnovat začínajícím učitelům – výchovné problémy s hyperaktivními žáky, se žáky s poruchami učení a potíže s orientací v možnostech volby výchovných metod učitelem.

 

5.      Více spolupracovat s odloučeným pracovištěm v Nádražní ulici.

 

6.      Usilovat o kabinet výchovného poradce tak, abych měl možnost v klidu a soukromí hovořit se žáky a jejich rodiči.

 

7.      Zapracovat do plánu na školní rok doporučení ze Zprávy o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 20. 5. 2004:

 

a)      vyhlásit konzultační hodiny pro žáky,

b)      vést velmi stručný záznam o práci výchovného poradce,

c)      kontroly integrovaných žáků formou hospitací v předmětech psát do třídních knih,

d)      účastnit se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.

 

Kladem letošní  práce výchovného poradce je splnění ostatních položek Plánu práce výchovného poradce schváleného ředitelstvím školy, výborná spolupráce s vedením školy i v rámci kolektivu učitelů Littrowa 122 nebo, soudě podle dotazů kolegů a nízkého počtu odvolání žáků, to, že problémy byly řešeny ke spokojenosti všech zainteresovaných. Dosáhnout těchto výsledků by nebylo možné bez důvěry v moji práci a hlavně bez pomoci a jednoty všech pracovníků při působení na žáky. Právě za tuto vynikající pracovní atmosféru je vhodné na závěr všem kolegyním a kolegům poděkoval.

 


 

[1] Jucovičová, D. a kol.:Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). D+H. Praha 2001,83 s.

Michalová. Z.“ Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol a na školách středních. Tobiáš. Havlíčkův Brod 2001, 102 s.

 

Zpět na stránku VP