wz

Závěrečné hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce SOŠ a SOU, Littrova 122, Horšovský Týn

za školní rok 2006/2007

 

 

 

Obsah

 

Úvod.

Příprava a plánování vlastní činnosti

Prevence zneužívání návykových látek

Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce

Vytvoření, správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce

Publikování na školním intranetu

Příprava a práce se schránkou důvěry

Práce se žáky s poruchami učení

Práce s problémovými žáky

Problémy docházky

Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole

Poruchy chování a interpersonální komunikace ve třídním kolektivu

Práce s talentovanými a nadanými žáky

Nábor žáků do oborů ve školním roce 2007/2008

Spolupráce s rodiči

Spolupráce se studentskou radou

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracoviště  Domažlice.

Spolupráce s Policií ČR

Spolupráce výchovného poradce s Úřadem práce v Domažlicích

Poradenství  žákům při pokračování ve studiu

Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice

Závěr

 

 

Úvod

Ve školním roce 2006/2007 jsem se zaměřil na následující oblasti:

a) systematické informační činnosti pro pokračování  žáků v dalším studiu,

b) koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování jim a ostatním učitelům metodické pomoci při:

ba) práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným a žákům s diagnostikovanými poruchami učení či chování,

bb) dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují,

bc) ) řešení problému záškoláctví, volbě výchovných a komunikačních metod a postupů při pohovorech se žáky a jejich zákonnými zástupci  a v přípravě jednání výchovných komisí podle Metodického pokynu č. j. 10 194/2002 - 14, čl. II., odst. 9 a od 1. 1. 2005 i zákona č. 561/2004 Sb.

bd) poznávání situace ve třídě pomocí sociometrického testu a aplikace jeho analýzy

           be) výchově žáků k vzájemné toleranci a snášenlivosti podle Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie 
           intolerance č.j.: 14 423/99-22 z 23. března 1999

            bf) realizaci preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům ve spolupráci s preventistkou Ing. Marií Kabůrkovou podle Programu prevence sociálně patologických
            jevů školy

            bg) propagaci a pomoc při uskutečňování programu MŠMT ČR „Podpora romských žáků středních škol“

 c) informace pro rodiče žáků, popřípadě zákonné zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch,

d) pomoc žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se pokračování v ná-stavbovém studiu, vyšších odborných školách a vysokých školách,

Práce zaměřené na zkvalitnění činnosti během celého školního roku zasahovaly do oblastí:

 

 1. příprava a plánování vlastní činnosti.
 2. Prevence zneužívání návykových látek.
 3. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce.
 4. Správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce.
 5. Příprava a práce se schránkou a mailovou linkou důvěry.
 6. Práce se žáky s poruchami učení.
 7. Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení.
 8. Práce s problémovými žáky:         

 

a)     problémy docházky,

b)     potíže s učením,

c)      mimoškolní excesy vztahující se k výuce a chování ve škole,

d)     poruchy interpersonální komunikace ve třídním kolektivu.

 

 1. Práce s talentovanými a nadanými žáky.
 2. Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Nábor žáků do oborů ve školním roce 2007/2008.
 4. Spolupráce s rodiči.
 5. Spolupráce se studentskou radou.
 6. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Domažlicích
 7. Spolupráce s Policií ČR.
 8. Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích.
 9. Poradenství  žákům při pokračování ve studiu.
 10. Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy.
 11. Pomoc při zavádění témat z úvodu do světa práce do tematických plánů, plánů práce třídních učitelů a s jejich realizací během školního roku podle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání MŠMT ČR č. j. 19 458/2001-22
 12. Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Plzeň, pracoviště Domažlice.
 13. Práce výchovného poradce v týmu realizujícímu projekt Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky s využitím informačních a komunikačních technologií. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 14. Práce tutora pro Národní ústav odborného vzdělávání Praha v projektu eKariéra.

 

Konzultační hodiny výchovného poradce byly ve středu 7:00 - 8:30 a ve čtvrtek 12:35 - 14:00.  Případně byla možná i domluva (využíváno nejvíce - celkem 95 krát).

Příprava a plánování vlastní činnosti

 

Plán práce byl sestaven 23. 8. 2006. Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce výchovného poradce v předchozích letech.

 

Plán práce byl předán vedení školy a také zveřejněn na internetu.

 

Prevence zneužívání návykových látek

 

Boj proti drogám je úkolem nás všech. Ve škole pracuje drogová preventistka  Ing. Kabůrková. Moje práce spočívala v připravenosti řešit vzniklé případy,  upozorňovat na nebezpečí toxikománie prostřednictvím nástěnky výchovného poradce, ve spolupráci s Ing. Kabůrkovou a realizací besed ve třídách v Littrowě ulici.

 

Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce

 

K předávání informací od výchovného poradce sloužila během celého školního roku nástěnka v přízemí. Její obsah byl zaměřen do čtyř hlavních oblastí:

 

 1. poradenství – seznámení s úskalími při zvládání nové látky (Jak se učit), jak jednat při pohovorech se zaměstnavatelem, jak pomoci kamarádovi závislému na drogách, jak se zbavit stresu, kde hledat pomoc atd.,
 2. další studium – nabídka středních, vyšších odborných a vysokých škol, jak vyplnit přihlášky...,
 3. reklama: Úřad práce v Domažlicích, školy, Linka bezpečí,  StudentIn a další,
 4. různé – Do školy vždy s úsměvem, Všímejte si svého okolí – ono si všímá Vás, Jak na úřad práce, Vánoce, Zdraví atd.

 

 

Vytvoření, správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce

 

Stránka výchovného poradce http://sosvp.chytrak.cz  byla vytvořena pro lidi, kteří nemají čas, a pro ty, co se stydí vystoupit ze své anonymity. Snažil jsem se do ní sehnat odpovědi na nejčastější dotazy těch statečnějších a průbojnějších a umístit zde i stránky podporující výuku pomocí PC..

Na existenci www stránky výchovného poradce byli žáci upozorněni prostřednictvím učitelů výpočetní techniky a nástěnky výchovného poradce. K 22. 6. 2007  navštívilo stránky 15 307návštěvníků (4 170 tento školní rok).

 

Jedním z odkazů je i nabídka schránky důvěry, která byla využita 18 krát k dotazům na možnost studia na střední škole požární ochrany, přestupů na jiné školy a možnostem omluvy docházky na odborném výcviku.

 

Publikování na školním intranetu

 

Na server školního intranetu jsem ve složce K:\Výchovný poradce\ Littrowa ulice přesunul a aktualizoval poznámky pro práci TU a založil novou složku Knihovna výchovného poradce.

 

            V měsíci září jsem nabídl provedení sociometrického šetření zaměřeného na situaci ve třídním kolektivu a jeho následný rozbor. Možnosti využily tři třídy.

 

            V srpnu jsem vypracoval harmonogram zajištění dokladů EUROPASS pro vycházející žáky (s učiteli CJL a IKT vytvoření životopisů, NEJ, AJL a IKT životopisů v cizím jazyce a dodání tiskopisů Dodatek k osvědčení). EUROPASSy byly předávány pro nezájem třídních učitelů jen některým třídám společně s maturitním vysvědčením či výučním listem.

 

Příprava a práce se schránkou důvěry

           

            Schránka důvěry je umístěna vedle nástěnky výchovného poradce v přízemí.

 

Ø      Schránka důvěry byla využita jen dvakrát. Protože se jednalo o anonymy, byly odpovědi zveřejněny na nástěnce výchovného poradce.

Ø      Elektronická schránka ze stránky VP byla využita 18 krát. (možnost studia na střední škole požární ochrany, přestupů na jiné školy a možnostem omluvy docházky na odborném výcviku).

 

            Pevná i elektronická schránka je kontrolována denně, nejpozději obden.

 

Práce se žáky s poruchami učení

 

V evidenci výchovného poradce bylo 25 žáků (6 v SOŠ a 19 v SOU; 2 dívky a 23 hochů)  s poruchami učení integrovaných ve svých třídách podle §18 zákona č. 561/2004 Sb. Dalších 5 žáků je evidováno a nezařazeni do procesu integrace.

 

Pro zpracovatele individuálních vzdělávacích plánů se v listopadu jsem uskutečnil instruktážní a motivační seminář za účasti paní Mgr. Diany Valečkové z PPP v Domažlicích.

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do programu integrace podle §18 zákona č. 561/2004 Sb. zapojeni na doporučení pedagogicko psychologických poraden a na vlastní žádost žáka a jeho zákonného zástupce.  Pro všechny žáky integrované na žádost rodičů či zletilých žáků ve svých třídách žáky jsem ve spolupráci s učiteli vypracovával nové individuální vzdělávací plány respektující doporučení PPP a vývoj žákovy poruchy tak, jak byly škole předkládány žádosti o integraci. Plány byly projednány s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Domažlice.

 

Škola na integrované žáky nečerpá finanční prostředky, protože doposud nebyly výchovným poradcem ani pedagogicko psychologickými poradnami vyžadovány přístupy s nutným navýšením nákladů.

 

Výchovný poradce sleduje vývoj jednotlivých žáků podle vypracovaného harmonogramu a výsledky pozorování zapisuje do Přílohy k tematickému plánu. Získané poznatky slouží k navrhování dalších či upouštění od již navržených opatření. Jako metody diagnostiky vývoje poruch žáků jsou využívány:

 

            pohovor se žákem,

            kontrola písemného projevu žáka v klidu (poznámkový sešit),

            kontrola písemného projevu při písemném zkoušení.

                       

Během roku jsem spolupracoval s učiteli žáků s poruchami učení a chování. Moje pomoc spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či zhoršeného prospěchu jednotlivců a v hledání možností individuální pomoci. Stejně jako v uplynulých lze říci, že u některých žáků je jejich integrace téměř zbytečná, jinde je problém neprospěchu spíše v motivacích a přístupech žáků.

 

Předmětem mojí spolupráce, zejména s učiteli jazyků, je mimo jiné i  proces diagnostikování žáků s problémy v procesu učení. Hlavní tíha vyhledávání postižených dětí leží právě na jejich dovednostech objevit žáka, který má potíže nesouvisející se specifickými poruchami učení. Po následném pohovoru s takovým jedincem a jeho zákonným zástupcem je  volena jedna z možných eventualit – zvýšení úsilí žáka, zlepšení jeho motivace ze strany jeho okolí, vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a následná integrace podle individuálního vzdělávacího plánu či změna oboru nebo školy.

 

Práce s problémovými žáky

 

Problémy docházky

            Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle  Školního řádu SOŠ a SOU Horšovský Týn z 1. 2. 2005  a metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002-14.

            Zúčastňoval jsem se pohovorů třídních učitelů se žáky, jejichž absence začínala ohrožovat možnost jejich klasifikace nebo neomluvená nedosáhla 10 hodin, a jejich zákonnými zástupci. O pohovorech jsem vedl zápisy.  Při vyšší neomluvené absenci nebo při závažných kázeňských přestupcích byla svolávána výchovná komise školy ve složení ředitel školy nebo jeho zástupce, třídní učitelka, případně učitel odborného výcviku,  výchovný poradce, dotyčný žák a jeho zákonný zástupce. O těchto jednáních jsem podle metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002 - 14, čl. II., odst. 9 vedl písemné zápisy. Několikrát jsem řešil problematiku pozdních omluv z výuky s třídními učiteli a učiteli odborné výchovy.

            Potíže s učením

 

            Pro žáky, kteří vyžadovali pomoc při hledání metod učení v nových podmínkách střední školy, jsem kromě osobní individuální pomoci vytvořil na své internetové stránce odkazy s radami, jak se učit. Podobné rady byly i na nástěnce VP a dalších nástěnkách na chodbách školy a ve třídách.

 

Při rozhovorech s vyučujícími kritických předmětů jsem doporučoval individuální přístup, střídání vyučovacích metod, u oborů zakončených závěrečnou zkouškou spojování výuky s odborným výcvikem a těsnější spolupráci s rodiči. Motivačně působí i využití počítačů (maily, samostatné úkoly apod.)

 

            V odborných předmětech jsem, mimo jiné, prosazoval uplatňování osobní motivace žáků například vypracováváním samostatných prací, referátů či vytváření modelů a učebních pomůcek (hlavně stavební obory). Tato metoda se u některých jedinců ukázala jako efektivní.

 

Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole

 

            Podílel jsem se společně s třídními učiteli na vypracování  zpráv o pověsti a  posudků na žáky naší školy.

           

           

Poruchy chování a interpersonální komunikace ve třídním kolektivu

 

            Vážnější problémy tohoto rázu se během školního roku nevyskytly. Potíže plynoucí z procesů adaptace na změněné podmínky v novém školním kolektivu u prvních ročníků přinesly potřebu  jedenkrát zasáhnout prostřednictvím jednání s rodiči žáka. Během šetření se zjistilo, že důvodem neomluvené absence je strach z odborného výcviku a školy. Ve spolupráci s matkou, Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Domažlice a učitelem odborného výcviku bylo dosaženo toho, že žák byl nehodnocen jen z jediného předmětu (bude hodnocen v náhradním termínu).

 

            Další čtyři případy „porovnávání sil“ mezi spolužáky byly řešeny rozhovorem. Žáci si uvědomili reálné i potencionální důsledky svého způsobu řešení  vzájemného konfliktu a sváry ustaly nebo dokonce upevnily jejich přátelství.

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky

 

Při vyhledávání talentovaných a nadaných žáků jsem spolupracoval s třídními učiteli a s vyučujícími především českého jazyka a matematiky. Pro tyto žáky byly školou vytvářeny podmínky pro jejich další rozvoj nad rámec osnov. Žákům byl umožňován  přístup k informacím (internet mimo vyučování). Nabídnuta byla i účast v soutěžích a olympiádách, čehož žáci několikrát úspěšně využili.

 

Mimořádně nadaných žáků vzdělávaných podle §17 zák. č. 561/2004 Sb. a  vyhlášky č. 73 /2005 Sb ve škole nemáme. Žákům vynikajícím v nějakém oboru nabízíme možnost prezentovat se nástěnkou "Talenty mezi námi" a na internetových stránkách školy. Výstavu zde měli 4 žáci.

 

            Nadaným žákům byla nabízena možnost pokračovat ve studiu, ať již na vyšší odborné nebo vysoké škole pro maturitní třídy, či v nástavbovém studiu podnikání v oboru pro žáky oborů s výučním listem.

 

 

Nábor žáků do oborů ve školním roce 2007/2008

 

            Na organizaci náboru žáků do prvních ročníků ve školním  roce 2007/2008 jsem se podílel:

a)     vlastní účastí na schůzce rodičů žáků 9. tříd na ZŠ v Koloveč,

b)     přítomností a podáváním informací při dnech otevřených dveří,

c)      osobním jednáním s rodiči vycházejících žáků v místě bydliště.

 

 

Spolupráce s rodiči

 

            Moje poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do tří oblastí:

 

 1. řešení  problémů školní docházky,
 2. řešení problémů prospěchu,
 3. poradenství volby dalšího pokračování ve studiu.

 

ad 1. Jednání s rodiči o nepřítomnosti žáků ve škole  probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a jednak při rozborech absence na popud třídních učitelů a učitelů odborného výcviku.

 

ad 2. Se žádostí o radu, jak řešit nezájem a následné nedobré studijní výsledky, se na mě obrátili rodiče ve čtyřech případech. Své rady jsem se snažil předat i rodičům při pololetních schůzkách. K předávání informací o způsobech učení jsem využil i nástěnku a internet.

 

ad 3. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu je možno rozdělit do tří oblastí:

a)     pomoc rodičům žáků nespokojených se zvoleným studijním oborem.

b)     Poradenství rodičům žáků 3. ročníků studijních oborů s výučním listem, kteří chtějí pokračovat ve studiu. Poněvadž se jedná o žáky, kteří dosáhli osmnácti let věku, jsou dotazy rodičů již méně časté. Přesto jsem byl dotazován na třídních schůzkách a třikrát i mimo ně. Na možnost  studia dálkovou formou na naší škole jsem byl několikrát tázán i svými bývalými žáky či jejich manželkami.

c)      Na formy a možnosti studia na vyšší odborné, jazykové nebo vysoké škole jsem byl též mnohokrát tázán rodiči při konání rodičovských schůzek, zvláště ve druhém pololetí.

 

 

Spolupráce se studentskou radou

 

Ze strany studentské rady jsem jinak nebyl ani jednou kontaktován. Sám jsem se zúčastnil jednání rady čtyřikrát. Jednou jsem informoval o významu projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky s využitím informačních a komunikačních technologií. Jednou o předávání Europassů. Dvakrát jsem se zúčastnil jako pozorovatel v úvodní části jednání.

 

 

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracoviště  Domažlice

 

            S pedagogicko psychologickými poradnami spolupracuji při řešení pomoci žákům s poruchami učení. Mohu konstatovat, že poradenská, diagnostická i metodická pomoc Pedagogicko psychologické poradny v Domažlicích či v Plzni (bývalý okres PM) vždy byla a je perfektní. Mně samotnému byla poskytnuta třikrát odborná konzultace k řešení náročnějších případů, byla mi předána a doporučena nejnovější odborná literatura i nabídnuty možnosti seminářů.

           

            Pedagogicko psychologické poradně doporučuji po projednání se žáky a v případě jejich nezletilosti s jejich zákonnými zástupci diagnostikování poruch učení nebo chování a nalezení možností jejich další integrace v kolektivu zdravých žáků. Takto bylo jednáno se třemi našimi žáky, z nichž později oba odmítli integraci. I na tyto jedince však vyučující podle možností berou ohled při volbě forem zadávání úkolů nebo určování doby nutné k jejich splnění.

 

 Spolupráce s Policií ČR

 

            Na základě doporučení ze semináře o kriminalitě mládeže, pořádaném Pedagogickým centrem Plzeň v roce 2002, a Informace pro školské úřady, školy a předškolní zařízení ze dne 9. 7. 1998, č. j. 14 144/98-22 Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR  při prevenci a při vyšetřování kriminality mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané jsem navázal kontakty jednak s oddělením policie v Horšovském Týně a jednak s mluvčí Okresního ředitelství České policie v Domažlicích. Moje spolupráce spočívala převážně:

 

1.      v osobní účasti při výslechu žáků v budově školy,

2.      v organizaci besed se zástupci České policie se žáky 1. a 2. ročníků (jeden den ve třech třídách).

 

Spolupráce výchovného poradce s Úřadem práce v Domažlicích

 

            Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicíchnavázala i letos na dlouholetou tradici  v naší škole. Paní Dvořáková navštívila 2x žáky všech končících ročníků  a vysvětlila jim roli úřadu práce při hledání zaměstnání, vytváření nových pracovních míst a možnosti poradenské činnosti úřadu. Množství otázek a zájem studentů svědčil o tom, že všichni si uvědomují vážnost svých rozhodnutí při nástupu do zaměstnání. Žáci 3. roč. oboru zedník navštívili informační centrum  Úřadu práce v Domažlicích.

 

            Činnost Úřadu práce v Domažlicích je studentům přibližována též prostřednictvím mnoha letáků a propagačních materiálů na nástěnce výchovného poradce a také odkazem z mojí internetové stránky.

 

            Žákům, kteří ještě v květnu nevěděli, kam po závěrečných zkouškách nastoupí, byla doporučena návštěva Pracovního úřadu v Domažlicích a nabídnuta pomoc při telefonické dohodě doby konzultace.

 

 

Poradenství  žákům při pokračování ve studiu

 

 Pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu, je určen odkaz z internetové stránky  výchovného poradce Pokračování ve studiu, přehled středních, vyšších odborných, jazykových, vysokých a dalších škol zveřejňovaných na nástěnce výchovného poradce. Asi dvacet žáků ze všech končících tříd se na mě obrátilo s prosbou o pomoc s vyplněním přihlášky na VŠ i na nástavbové studium. V 8 případech jsem pomáhal s vyhledáním adresy požadované školy, v 6 případech s určením typu vysoké školy. 13 žáků se na mě obrátilo s prosbou pomoc s výběrem nástavbového studia. Chtěli by pokračovat vzděláváním při zaměstnání. Devětkrát jsem pomáhal s vyplňováním elektronické přihlášky na VŠ. Některé dotazy (zvláště e-mailové) jsem se snažil zodpovědět prostřednictvím své internetové stránky nebo nástěnky.

 

            Telefonicky jsem se dotazoval na upřesnění podmínek elektronických přihlášek na dvou soukromých školách. Zajistil jsem i informační tiskopisy o přijímacích zkouškách a přihlášky na VŠ, které jsem předal studentům.

 

            Se vstupem do Evropské unie souvisí také otevření trhu práce a nabídka množství příležitostí dalšího studia v zahraničí. Této problematice byla věnována nástěnky výchovného poradce, jeho internetové stránky  http://sosvp.chytrak.cz a beseda ve 4. ročníku obchodně podnikatelské činnosti a pozemního stavitelství. Pro končící žáky všech tříd jsem zajistil ve spolupráci s NÚOV Praha, Úřadem práce v Domažlicích, třídními učiteli a učiteli ICT dodání EUROPASSů v českém a anglickém jazyce. Škoda, že v závěru nebyl pak o tiskopisy a jejich předání u některých tříd zájem.

 

 

Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy

 

            Pro žáky, kteří koncem školního roku opustí brány naší školy a chtějí nastoupit do zaměstnání, jsem pro případ, že by nenašli volné pracovní místo, zajistil besedu s pracovníkem stavební firmy, která se bohužel vzhledem ke změnám ve firmě nakonec nerealizovala.  Naštěstí, díky velmi dobré spolupráci s Úřadem práce v Domažlicích (pí Dvořákovou), měli žáci dostatek informací o pracovním trhu v regionu z besed, nástěnky výchovného poradce i z jeho webové stránky. Pro abiturienty studijních tříd jsem zajistil besedu s náborovými pracovníky bank.

 

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice.

 

Začátkem školního roku jsem si vybral a po konzultaci s vedením školy se i přihlásil na tři akce pořádané Krajským centrem vzdělávání a JŠ v Plzni. Absolvoval jsem semináře:

 

Ø      Specifické poruchy učení na II.a III. stupni (akreditace č.j.:15 942/2006 -25-296)

Ø      Využití PC ve výuce matematiky a cizích jazyků (v rámci školního projetu)

V rámci projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky s využitím informačních a komunikačních technologií jsem absolvoval ještě dva semináře:

Ø      Výuka ve třídách s integrovanými žáky, lektorován PPP  Plzeň, prac. Domažlice

Ø      Využití Onfinity ve výuce cizích jazyků a matematiky ve třídách se žáky s poruchami učení (PPC s.r.o. Plzeň)

 

Informace pro svoji práci jsem získával i samostudiem odborných časopisů Výchovný poradce, Psychologie, Učitelské noviny, Pedagogika, Učitelské listy, Závislosti a my, Psychologie, Školství a StudentIn. Zkušenosti kolegů z jiných škol jsem poznával osobními kontakty a prostřednictvím internetu, který byl i zdrojem studia změn zákonů a vyhlášek MŠMT ČR ve školním roce 2005/2006.

 

Začátkem školního roku jsem se zúčastnil v Horšovském Týně porady výchovných poradců a Úřadu práce v Domažlicích pořádané Pedagogicko psychologickou poradnou Domažlice . Ve druhém pololetí se podobná porada konala na GJŠB v Domažlicích.

 

Závěr

 

            Plán práce byl ve všech bodech splněn. Jak probíhal školní rok a přinášel změny a neočekávané události, musel jsem i já ve své práci mnohokrát improvizovat. Díky výbornému kolektivu kolegů a vedení se tato tápání vždy projevila jako účinná a pozitivní.

           

Kladem letošní  práce výchovného poradce je splnění položek Plánu práce výchovného poradce schváleného ředitelstvím školy, výborná spolupráce s vedením školy i v rámci kolektivu učitelů Littrowa 122 a Nádražní ul. Dosáhnout těchto výsledků by nebylo možné bez důvěry v moji práci a hlavně bez pomoci a jednoty všech pracovníků při působení na žáky. Právě za tuto vynikající pracovní atmosféru bych rád na závěr všem kolegyním a kolegům opět poděkoval.