wz

Závěrečné hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce SOŠ a SOU, Littrova 122, Horšovský Týn

za školní rok 2008/2009

 

 

Úvod

Ve školním roce 2008/2009 jsem se zaměřil na následující oblasti činnosti:

a) systematické informace pro žáky pokračující v dalším studiu,

b) koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování jim a ostatním učitelům metodické pomoci při:

ba) práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným, žákům s diagnostikovanými poruchami učení či chování a žákům s problémy v jednotlivých předmětech,

bb) sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují,

bc) ) řešení problému záškoláctví, volbě výchovných a komunikačních metod a postupů při pohovorech se žáky a jejich zákonnými zástupci  a v přípravě jednání výchovných komisí podle Metodického pokynu č. j. 10 194/2002 - 14 a Zákona č. 561/2004 Sb.

bd) poznávání situace ve třídě pomocí sociometrického testu a aplikace jeho analýzy

           be) výchově žáků k vzájemné toleranci a snášenlivosti

           bf) realizaci preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům ve
           podle Programu prevence sociálně patologických jevů školy a plánu práce 
           preventisty sociálně patologických jevů

           bg) propagaci a pomoc při uskutečňování programu MŠMT ČR „Podpora  
           romských žáků středních škol“

 c) informace pro rodiče žáků, popřípadě zákonné zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch,

d) pomoc žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se pokračování v nástavbovém studiu, vyšších odborných školách a vysokých školách,

Práce zaměřené na zkvalitnění činnosti během celého školního roku zasahovaly do oblastí:

 

 1. příprava a plánování vlastní činnosti.
 2. Prevence zneužívání návykových látek.
 3. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce.
 4. Správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce.
 5. Příprava a práce se schránkou a e-mailovou linkou důvěry.
 6. Práce se žáky s poruchami učení.
 7. Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení.
 8. Práce s problémovými žáky:      

a)     problémy docházky,

b)     potíže s učením,

c)      mimoškolní excesy vztahující se k výuce a chování ve škole,

d)     poruchy interpersonální komunikace ve třídním kolektivu.

 1. Práce s talentovanými a nadanými žáky.
 2. Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Nábor žáků do oborů ve školním roce 2007/2008.
 4. Spolupráce s rodiči.
 5. Spolupráce se studentskou radou.
 6. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Domažlicích
 7. Spolupráce s Policií ČR.
 8. Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích.
 9. Poradenství  žákům při pokračování ve studiu.
 10. Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy.
 11. Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Plzeň, pracoviště Domažlice.
 12. Pomoc žákům se sociálním znevýhodněním
 13. Práce výchovného poradce v týmu realizujícímu projekty Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky s využitím informačních a komunikačních technologií a Škola pro praktický život Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Konzultační hodiny výchovného poradce byly v úterý 6:30 - 7:45 a ve středu 13:30 - 14:30. Případně byla možná i domluva (využíváno nejvíce – celkem 252 krát).

Příprava a plánování vlastní činnosti

 

Plán práce byl sestaven 24. 8. 2008. Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce výchovného poradce v předchozích letech.

 Plán práce byl předán vedení školy a také zveřejněn na internetu.

 

Prevence zneužívání návykových látek

Boj proti drogám je úkolem nás všech. Pracoval jsem letos i jako preventista zneužívání návykových látek Moje práce spočívala v připravenosti řešit vzniklé případy,  upozorňovat na nebezpečí toxikománie prostřednictvím nástěnky výchovného poradce a ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Domažlice, zvláště koordinátorkou Janou Hendrychovou - realizací besed ve třídách 1.ročníků.

 

 

Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce

 

K předávání informací od výchovného poradce sloužila během celého školního roku nástěnka v přízemí. Její obsah byl zaměřen do čtyř hlavních oblastí:

 

 1. poradenství – seznámení s úskalími při zvládání nové látky (Jak se učit), jak jednat při pohovorech se zaměstnavatelem, jak pomoci kamarádovi závislému na drogách, jak se zbavit stresu, kde hledat pomoc atd.,
 2. další studium – nabídka středních, vyšších odborných a vysokých škol, jak vyplnit přihlášky...,
 3. reklama: Úřad práce v Domažlicích, vyšší odborné a vysoké školy, dny otevřených dveří, Linka bezpečí,  StudentIn a další,
 4. různé – Do školy vždy s úsměvem, Všímejte si svého okolí – ono si všímá Vás, Jak na úřad práce, Vánoce, Zdraví atd.

 

 Vytvoření, správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce

 

Stránka výchovného poradce http://sosvp.chytrak.cz  byla vytvořena pro lidi, kteří nemají čas, a pro ty, co se stydí vystoupit ze své anonymity. Snažil jsem se do ní sehnat odpovědi na nejčastější dotazy těch statečnějších a průbojnějších a umístit zde i stránky podporující výuku pomocí PC.

 

Na existenci www stránky výchovného poradce byli žáci upozorněni prostřednictvím učitelů výpočetní techniky a nástěnky výchovného poradce. K 24. 6. 2009  navštívilo stránky 4120 návštěvníků (tento školní rok).

 

Jedním z odkazů je i nabídka schránky důvěry, která byla využita 3 krát k dotazům na možnost studia na vysoké a vyšší odborné škole.

 

Publikování na školním intranetu

 

Na server školního intranetu jsem ve složce K:\Výchovný poradce\ Littrowa ulice přesunul a aktualizoval poznámky pro práci TU a průběžně aktualizoval složku Knihovna výchovného poradce.

             V měsíci září jsem nabídl provedení sociometrického šetření zaměřeného na situaci ve třídním kolektivu a jeho následný rozbor. Možnosti využily opět dvě třídy.

             V srpnu jsem vypracoval harmonogram zajištění dokladů EUROPASS pro vycházející žáky (s učiteli CJL a IKT vytvoření životopisů, NEJ, AJL a IKT životopisů v cizím jazyce a dodání tiskopisů Dodatek k osvědčení). EUROPASSy byly předávány třídním učitelům koncových tříd k předání s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem. Europassy převzali všichni absolventi řádného studia kromě oboru Podnikání.

 

Příprava a práce se schránkou důvěry

            Schránka důvěry je umístěna vedle nástěnky výchovného poradce v přízemí a v 1. patře budovy v Nádražní ulici.

            Schránka důvěry nebyla využita.

Elektronická schránka ze stránky VP byla využita 3 krát. (dotazy na možnost studia na vysoké  a vyšší odborné škole.

             Pevná i elektronická schránka je kontrolována denně, nejpozději obden.

 Práce se žáky s poruchami učení

 V evidenci výchovného poradce bylo podle §18 zákona č. 561/2004 Sb. s poruchami učení integrovaných ve svých třídách:

 

1.ročníky ……….   15/1       (celkem / z toho  v oborech zakončených maturitní zkouškou)

2. ročníky……….   12/5       (celkem / z toho  v oborech zakončených maturitní zkouškou)

3. ročníky …….…  11/3       (celkem / z toho  v oborech zakončených maturitní zkouškou)

4.. ročníky ………     0/0      (celkem / z toho  v oborech zakončených maturitní zkouškou)

Dívky  ……………   6/3       (celkem / z toho  v oborech zakončených maturitní zkouškou)

 

Dalších 10 žáků je evidováno ale bez individuálního vzdělávacího plánu

 

Zpracovatelům individuálních vzdělávacích plánů žákům s diagnostikovanými vzdělávacími potřebami  jsem pomáhal radou a zajištěním spolupráce s Pedagog-gickou poradnou Plzeň.pracovištěm Domažlice, pohovory se žáky a sledováním dodržování navržených opatření..

            V průběhu školního roku jsem sledoval vývoj jednotlivých žáků podle vypracovaného harmonogramu. Získané poznatky slouží k navrhování dalších či upouštění od již navržených opatření. Jako metody diagnostiky vývoje poruch žáků jsou využívány:

             pohovor se žákem,

            kontrola písemného projevu žáka v klidu (poznámkový sešit),

            kontrola písemného projevu při písemném zkoušení.

          Během roku jsem spolupracoval s učiteli žáků s poruchami učení a chování. Moje pomoc spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či zhoršeného prospěchu jednotlivců a v hledání možností individuální pomoci. Stejně jako v uplynulých lze říci, že u některých žáků je jejich integrace přínosem, jinde je problém neprospěchu spíše v motivacích a přístupech žáků.

Předmětem mojí spolupráce, zejména s učiteli jazyků, je mimo jiné i  proces diagnostikování žáků s problémy v procesu učení. Hlavní tíha vyhledávání postižených dětí leží právě na jejich dovednostech objevit žáka, který má potíže nesouvisející se specifickými poruchami učení. Po následném pohovoru s takovým jedincem a jeho zákonným zástupcem je  volena jedna z možných eventualit – zvýšení úsilí žáka, zlepšení jeho motivace ze strany jeho okolí, vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a následná integrace podle individuálního vzdělávacího plánu či změna oboru nebo školy.

Práce s problémovými žáky

 Problémy docházky

            Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle §67 a §68 Školského zákona, Školního řádu SOŠ a SOU Horšovský Týn z 1. 2. 2005  a Metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002-14.

            Zúčastňoval jsem se pohovorů třídních učitelů se žáky, jejichž absence začínala ohrožovat možnost jejich klasifikace nebo neomluvená nedosáhla 10 hodin, a jejich zákonnými zástupci. O pohovorech jsem vedl zápisy.  Při vyšší neomluvené absenci nebo při závažných kázeňských přestupcích byla svolávána výchovná komise školy ve složení ředitel školy nebo jeho zástupce, třídní učitelka, případně učitel odborného výcviku,  výchovný poradce, dotyčný žák a jeho zákonný zástupce. O těchto jednáních jsem podle metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002 - 14, čl. II., odst. 9 vedl písemné zápisy. Několikrát jsem řešil problematiku pozdních omluv žáků z výuky s třídními učiteli a učiteli odborné výchovy.

        Potíže s učením

          Pro žáky, kteří vyžadovali pomoc při hledání metod učení v nových podmínkách střední školy, jsem kromě osobní individuální pomoci vytvořil na své internetové stránce odkazy s radami, jak se učit. Podobné rady byly i na nástěnce VP a dalších nástěnkách na chodbách školy a ve třídách.

            Při rozhovorech s vyučujícími kritických předmětů jsem doporučoval individuální přístup, střídání vyučovacích metod, u oborů zakončených závěrečnou zkouškou spojování výuky s odborným výcvikem a těsně jší spolupráci s rodiči. Motivačně působí i využití počítačů (maily, samostatné úkoly apod.)

 

            V odborných předmětech jsem, mimo jiné, prosazoval uplatňování osobní motivace žáků například vypracováváním samostatných prací, referátů či vytváření modelů a učebních pomůcek (hlavně stavební obory). Tato metoda se u některých jedinců ukázala jako efektivní.

 

        Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole

 

            Podílel jsem se společně s třídními učiteli na vypracování  zpráv o pověsti a  posudků na žáky naší školy.

  

        Poruchy chování a interpersonální komunikace ve třídním kolektivu

            Vážnější problémy tohoto rázu se během školního roku nevyskytly. Potíže plynoucí z procesů adaptace na změněné podmínky v novém školním kolektivu u prvních ročníků přinesly potřebu  jedenkrát zasáhnout prostřednictvím jednání s rodiči žáka. Během šetření se zjistilo, že důvodem neomluvené absence je strach z odborného výcviku a školy. Ve spolupráci s matkou, Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Domažlice a učitelem odborného výcviku bylo dosaženo toho, že žák byl nehodnocen jen z jediného předmětu (bude hodnocen v náhradním termínu).

             Další čtyři případy „porovnávání sil“ mezi spolužáky byly řešeny rozhovorem. Žáci si uvědomili reálné i potencionální důsledky svého způsobu řešení  vzájemného konfliktu a sváry ustaly nebo dokonce upevnily jejich přátelství.

 Práce s talentovanými a nadanými žáky

            Při vyhledávání talentovaných a nadaných žáků jsem spolupracoval s třídními učiteli a s vyučujícími především českého jazyka a matematiky. Pro tyto žáky byly školou vytvářeny podmínky pro jejich další rozvoj nad rámec osnov. Žákům byl umožňován  přístup k informacím (internet mimo vyučování). Nabídnuta byla i účast v soutěžích a olympiádách, čehož žáci několikrát úspěšně využili.

 

Žákům vynikajícím v nějakém oboru nabízíme možnost prezentovat se výstavami ve školním Klubu otevřených dveří na domově mládeže a na internetových stránkách školy.  

 

            Nadaným žákům byla nabízena možnost pokračovat ve studiu, ať již na vyšší odborné nebo vysoké škole pro maturitní třídy, či v nástavbovém studiu podnikání v oboru pro žáky oborů s výučním listem.

 

Nábor žáků do oborů ve školním roce 2009/2010

             Na organizaci náboru žáků do prvních ročníků ve školním  roce 2009/2010 jsem se podílel:

a)     vlastní účastí na schůzce rodičů žáků 9. tříd na ZŠ v Koloveč,

b)     přítomností a podáváním informací při dnech otevřených dveří,

c)      osobním jednáním s rodiči vycházejících žáků v místě bydliště.

Spolupráce s rodiči

             Moje poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do tří oblastí:

 řešení  problémů školní docházky,

 1. řešení problémů prospěchu,
 2. poradenství volby dalšího pokračování ve studiu.

 ad 1. Jednání s rodiči o nepřítomnosti žáků ve škole  probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a jednak při rozborech absence na popud třídních učitelů a učitelů odborného výcviku.

 ad 2. Se žádostí o radu, jak řešit nezájem a následné nedobré studijní výsledky, se na mě obrátili rodiče v šesti případech. Své rady jsem se snažil předat i rodičům při pololetních schůzkách. K předávání informací o způsobech učení jsem využil i nástěnku a internet (4 x).

 ad 3. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu je možno rozdělit do tří oblastí:

a)     pomoc rodičům žáků nespokojených se zvoleným studijním oborem.

b)     Poradenství rodičům žáků 3. ročníků studijních oborů s výučním listem, kteří chtějí pokračovat ve studiu. Poněvadž se jedná o žáky, kteří dosáhli osmnácti let věku, jsou dotazy rodičů již méně časté. Přesto jsem byl dotazován na třídních schůzkách a třikrát i mimo ně. Na možnost  studia dálkovou formou na naší škole jsem byl několikrát tázán i svými bývalými žáky či jejich manželkami.

c)      Na formy a možnosti studia na vyšší odborné, jazykové nebo vysoké škole jsem byl též mnohokrát tázán rodiči při konání rodičovských schůzek, zvláště ve druhém pololetí.

 

 Spolupráce se studentskou radou

            Pravidelně jsem se zúčastňoval jednání studentské rady. Informoval jsem o významu projektů Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky s využitím informačních a komunikačních technologií a Škola pro praktický život, o předávání Europassů a o možstech řešení výchovných problémů ve škole (kouření, zneužívání mobilních telefonů a notebooků. 

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracoviště  Domažlice

             S pedagogicko psychologickými poradnami spolupracuji při řešení pomoci žákům s poruchami učení. Mohu konstatovat, že poradenská, diagnostická i metodická pomoc Pedagogicko psychologické poradny v Domažlicích či v Plzni, vždy byla a je perfektní. Mně samotnému byla poskytnuta třikrát odborná konzultace k řešení náročnějších případů, byla mi předána a doporučena nejnovější odborná literatura i nabídnuty možnosti seminářů.

           

            Pedagogicko psychologické poradně doporučuji po projednání se žáky a v případě jejich nezletilosti s jejich zákonnými zástupci diagnostikování poruch učení nebo chování a nalezení možností jejich další integrace v kolektivu zdravých žáků. Takto bylo jednáno se třemi našimi žáky, z nichž později oba odmítli integraci. I na tyto jedince však vyučující podle možností berou ohled při volbě forem zadávání úkolů nebo určování doby nutné k jejich splnění.

 

 Spolupráce s Policií ČR

 

            Na základě doporučení ze semináře o kriminalitě mládeže, pořádaném Pedagogickým centrem Plzeň v roce 2002, a Informace pro školské úřady, školy a předškolní zařízení ze dne 9. 7. 1998, č. j. 14 144/98-22 Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR  při prevenci a při vyšetřování kriminality mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané jsem navázal kontakty jednak s oddělením policie v Horšovském Týně a jednak s mluvčí Okresního ředitelství České policie v Domažlicích. Moje spolupráce spočívala převážně  v osobní účasti při výslechu žáků v budově školy,

 

 .

 

Spolupráce výchovného poradce s Úřadem práce v Domažlicích

 

            Spolupráce s Úřadem práce v Domažlicíchnavázala i letos na dlouholetou tradici  v naší škole. Proběhlo pět besed všech končících ročníků  o roli úřadu práce při hledání zaměstnání, vytváření nových pracovních míst a možnosti poradenské činnosti úřadu. Množství otázek a zájem studentů svědčil o tom, že všichni si uvědomují vážnost svých rozhodnutí při nástupu do zaměstnání. 

            Činnost Úřadu práce v Domažlicích je studentům přibližována též prostřednictvím mnoha letáků a propagačních materiálů na nástěnce výchovného poradce a také odkazem z mojí internetové stránky.

 

            Žákům, kteří ještě v květnu nevěděli, kam po závěrečných zkouškách nastoupí, byla doporučena návštěva Pracovního úřadu v Domažlicích a nabídnuta pomoc při telefonické dohodě doby konzultace.

 

Poradenství  žákům při pokračování ve studiu

 

 Pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu, je určen odkaz z internetové stránky  výchovného poradce Pokračování ve studiu, přehled středních, vyšších odborných, jazykových, vysokých a dalších škol zveřejňovaných na nástěnce výchovného poradce. Asi dvacet žáků ze všech končících tříd se na mě obrátilo s prosbou o pomoc s vyplněním přihlášky na VŠ i na nástavbové studium. V 6 případech jsem pomáhal s vyhledáním adresy požadované školy, ve 3 případech s určením typu vysoké školy. 11 žáků se na mě obrátilo s prosbou pomoc s výběrem nástavbového studia. 2 žáci by chtěli pokračovat vzděláváním při zaměstnání. Třikrát jsem pomáhal s vyplňováním elektronické přihlášky na VŠ. Některé dotazy (zvláště e-mailové) jsem se snažil zodpovědět prostřednictvím své internetové stránky nebo nástěnky.

 

            Telefonicky jsem se dotazoval na upřesnění podmínek elektronických přihlášek na dvou soukromých školách. Zajistil jsem i informační tiskopisy o přijímacích zkouškách a přihlášky na VŠ, které jsem předal studentům.

 

            Se vstupem do Evropské unie souvisí také otevření trhu práce a nabídka množství příležitostí dalšího studia v zahraničí. Této problematice byla věnována nástěnky výchovného poradce, jeho internetové stránky  http://sosvp.chytrak.cz a beseda ve 4. ročníku obchodně podnikatelské činnosti a pozemního stavitelství. Pro končící žáky všech tříd jsem zajistil ve spolupráci s NÚOV Praha, Úřadem práce v Domažlicích, třídními učiteli a učiteli ICT dodání EUROPASSů v českém a anglickém jazyce. Škoda, že v závěru nebyl pak o tiskopisy a jejich předání u některých tříd zájem.

 

             

Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy

 

            Pro žáky, kteří koncem školního roku opustí brány naší školy a chtějí nastoupit do zaměstnání, jsem pro případ, že by nenašli volné pracovní místo, zajistil besedu s pracovníkem stavební firmy, která se bohužel vzhledem ke změnám ve firmě nakonec nerealizovala.  Naštěstí, díky velmi dobré spolupráci s Úřadem práce v Domažlicích, měli žáci dostatek informací o pracovním trhu v regionu z besed, nástěnky výchovného poradce i z jeho webové stránky.

 

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice

 Informace pro svoji práci jsem získával samostudiem odborných časopisů Výchovný poradce, Psychologie dnes, Učitelské noviny, Pedagogika, Učitelské listy, Závislosti a my, Školství a StudentIn. Zkušenosti kolegů z jiných škol jsem poznával osobními kontakty a prostřednictvím internetu, který byl i zdrojem studia změn zákonů a vyhlášek MŠMT ČR ve školním roce 2009/20010.

 Začátkem a koncem školního roku jsem se zúčastnil v Domažlicích porady výchovných poradců a Úřadu práce v Domažlicích pořádaných Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Domažlice .

 

Pomoc žákům se sociálním znevýhodněním

Žákům se sociálním znevýhodněním jsem nabízel poradenskou službu. Dvěma žákům jsem zajistil konzultace v komisi péče o dítě a třem jsem doporučil návštěvu s rodiči na sociálním odboru. Jeden žák byl zařazen do programu Podpora romských žáků středních škol.

 

Závěr

 

            Plán práce byl ve všech bodech splněn. Jak probíhal školní rok a přinášel změny a neočekávané události, musel jsem i já ve své práci mnohokrát improvizovat. Díky výbornému kolektivu kolegů a vedení se tato tápání vždy projevila jako účinná a pozitivní.

           

Kladem letošní  práce výchovného poradce je splnění položek Plánu práce výchovného poradce schváleného ředitelstvím školy, výborná spolupráce s vedením školy i v rámci kolektivu učitelů Littrowa 122 a Nádražní ul. Dosáhnout těchto výsledků by nebylo možné bez důvěry v moji práci a hlavně bez pomoci a jednoty všech pracovníků při působení na žáky. Právě za tuto vynikající pracovní atmosféru bych rád na závěr všem kolegyním a kolegům opět poděkoval.

 

 

25. 6. 2009 

 

Vypracoval: Ing. Milan Hanuš