wz

Možnosti tolerance žáků se SVP - poruchami učení ve střední škole      

Metody tolerance musí vycházet z diagnostikovaných poruch učení ve zprávě z vyšetření pedagogicko psychologickou poradnou. Žák (u nezletilého i jeho zákonný zástupce) musí o toleranci školu písemně požádat a předložit časově platnou zprávu z vyšetření. Je nezbytné vždy vycházet z aktuálního stavu a individuality žáka. Nevhodně zvolené metody či stanovená diagnóza mohou žákovi uškodit, přispět ke zhoršení jeho školního výkonu, případně i k dekompenzaci poruchy.

p o z o r !   NADBYTEČNÁ TOLERANCE DÍTĚTI ŠKODÍ - NEMOTIVUJE JEJ K VÝKONU  !

Základní možnosti tolerance na střední škole jsou:

  1. navýšení času potřebného na vykonání a vlastní kontrolu zadaného úkolu.. Zdůvodnění: žáci s poruchami učení mívají pomalejší pracovní tempo, a to i v případě kompenzované poruchy. Metody tolerance: Úkoly v časovém limitu jsou nevhodné. V časově limitovaných úkolech pro skupinu můžeme u integrovaných žáků redukovat množství zadaných úkolů. Lze hodnotit jen to, co žák stačil vypracovat. Omezujeme diktování úkolů, jazykové diktáty a úkoly v časových soutěžích - žáka se SPU hodnotíme mimo soutěžící. Umožňujeme kopírování textů, využívání internetu a dalších IKT Využíváme práci s učebnicí a zvukové záznamy výkladu.
  2. preferování ústní formy ověřování znalostí žáka před písemnou. Zdůvodnění: hendikep z pomalejšího psaní, uvědomování si vlastních chyb a strach z nich, či z posměchu třídy při zkoušení u tabule rozptyluje soustředění žáka na řešení úkolu a vede k větší frekvenci chyb ve srovnání se zdravými žáky.Metody tolerance: preferování ústní formy ověřování znalostí žáka před písemnou, zadávání referátů na dané téma, vypracovávání samostatných domácích prací typu model, schéma, učební pomůcka, počítačový soubor zaslaný mailem, práce na projektech, SOČ apod.
  3. preferování písemné formy ověřování znalostí žáka před ústní. Zdůvodnění:  hendikep z pomalejšího formulování myšlenek, poruch výslovnosti, menší slovní zásoby z důvodu rodinného prostředí, cizí státní příslušnosti, uvědomování si vlastních chyb a strach z nich, nebo z posměchu třídy při zkoušení před třídou rozptyluje soustředění žáka na řešení úkolu a vede k větší frekvenci chyb ve srovnání se zdravými žáky. Metody tolerance: preferování písemné formy ověřování znalostí žáka před ústní, zadávání referátů na dané téma, vypracovávání samostatných domácích prací typu model, schéma, učební pomůcka, počítačový soubor zaslaný mailem, práce na projektech, SOČ apod.
  4. preferování doplňovacích a testových forem práce. Zdůvodnění:  zkušenosti ukazují, že žáci se slabšími poruchami učení a s nekombinovanými poruchami vykazují lepší výsledky v testových a doplňovacích formách prověřování vědomostí. Metody tolerance: zadávání alternativních testů, doplňovacích cvičení, grafických testů, případně testů s krátkým doplněním odpovědi. Výhodné je využití ICT - PC,  hlasovacích zařízení (např. MULTIMICE), mobilních telefonů apod.
  5. nezahrnování specifických obtíží plynoucích ze SPU do hodnocení a klasifikace Zdůvodnění: žák za svoje potíže NEMŮŽE. Obvykle porucha v jedné oblasti se s rostoucím věkem kompenzuje mimořádnými dovednostmi a schopnostmi v jiné sféře žákových kompetencí. Je třeba si uvědomit, že tvor před námi se dále vyvíjí a my jsme, i podle zákona, povinni mu k tomu vytvořit vhodné podmínky. Metody tolerance: snažit se hodnotit vědomosti a znalosti žáka nezkreslené poruchou. Umožnit žákovi využívat všechny dostupné prostředky k eliminaci jeho poruchy učení - u dyslektiků korektor pravopisu, pravidla pravopisu, u dysgrafiků šablon písem při rýsování či PC, u dyskalkuliků kapesních kalkulátorů atd.

O tom, že i lidé s poruchami učení mohou být úspěšní, svědčí následující plejáda známých V.I.P. :

Agatha Christie

Albert Einstein

Alexander Graham Bell

Ann Bancroft

Anthony Hopkins

Auguste Rodin

Baruj Benacerraf

Benjamin Franklin

Bill Cosby

Billy Blanks

Bob Jimenez

Bruce Jenner

Carl Lewis

Charles d'Angleterre

Charles Schwab

Cher

Chuck Close

Craig McCaw

Daniel Stern

Danny Glover

Dexter Manley

Dustin Hoffman

Dwight D. Eisenhower

Eddie Shack

Edgar Allen Poe

Edouard VII

Elizabeth D. Squire

F. Scott Fitzgerald

Fred Friendly

G. Chris Andersen

Galilo

Garney Henley

George Patton

Gnerál Westmoreland

George Burns

George Bush (syn amerického prezidenta G. Bushe)

George C. Scott

Greg Louganis

Gustave Flaubert

Hans Christian Andersen

Harry Anderson

Harry Belafonte

Harvey Williams Cushing

Henry Winkler (The Fonz)

Hugh Newell Jacobsen

Hugues Auffray

Jack Horner

Jack Nicholson

Jackie Stewart

James Clerk Maxwell

Janette Bertrand

Jean Bédard

John Chambers (prezident Cisco)

John F. Kennedy

John Irving

John Hunter

John Lennon

Johny Hallyday

Jules Verne

   Léonardo da Vinci

pilot Wright

Lindsay Wagner

Louis Pasteur

Ludwig Van Beethoven

Magic Johnson

Malcolm Goodridge III

Marc Flanagan

Margaret Whittington

Marlon Brando

Whittington

Mark Torrance

Michael Faraday

Michel Ange

Nathalie Baye

Nelson Rockefeller

Nicholas Negroponte

Nicolai Tesla

Nolan Ryan

Paul Ehrlich

Paul J. Orfalea

Pete Rose

Richard C. Strauss

Richard Cohen

Richard Rauschenberg

Robert Kennedy

Robert Scheer

Robin Williams

Roger W. Wilkins

Russell Varian

Steve McQueen

Steven Hawkings

Steven Spielberg

Suzanne Somers

Sylvester Stallone

Thomas Edison

Thomas Thoreau

Thomas Woodrow Wilson

Tom Cruise

Tom Francis

Tom Smothers

Tracey Gold

Valérie De Lahaye

Walt Disney

Weyerhauser (celá rodina )

Whoopi Goldberg

William Butler Yeats

William Doyle

William Hewlett (Hewlett Packard)

Winston Churchill

Wolfgang Amadeus Mozart

Woodrow Wilson

Wrigley

Zsa Zsa Gabor

Etc.

 

Podle Dyslektici v celebritách (francouzsky)

Další info (franc.)

Zpět

Zpět na VP

Zpět na stránky SOŠ a SOU