wz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn

 

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2007/2008

 

Měsíc

Činnost

VIII.

Příprava plánu práce VP, nástěnky VP

Seznámení začínajících učitelů s úlohami VP

Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed

Příprava materiálů pro práci TU – server školní  sítě PC (aktualizace údajů)

Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice

Kontakt s ÚP Domažlice, SVP Domažlice

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Příprava individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) na šk. rok 2007/08 ve spolupráci s TU a vyučujícími ve třídách

Spolupráce se SVP Domažlice a Ing. Kabůrkovou - zážitkové semináře pro 1. roč. studijních oborů

Stanovení konzultačních hodin

Práce tutora v eKariéře pro NUOV Praha

IX.

Pomoc a kontrola vypracování IVP

Spolupráce s PPP Domažlice

Nástěnka VP

Vyhledávání talentovaných žáků

Příprava individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) na šk. rok 2007/08 ve spolupráci s TU a vyučujícími ve třídách

Schránka důvěry

Prevence kriminality – MPP ve spolupráci s M. Kabůrkovou – spolupráce s Policií ČR a  Měst. kult. střediskem H.T.

Nabídka sociometrického šetření třídním učitelům 1. ročníků

Návštěva třídnických hodin 1. ročníků

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Příprava IVP pro žáky se SVP na šk. rok 2007/08 ve spolupráci s TU a vyučujícími ve třídách

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Příprava harmonogramu náborů na ZŠ

Spolupráce se studentskou radou

Průběžná aktualizace nástěnky VP

Práce tutora v eKariéře pro NUOV Praha

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    X.

Pomoc a kontrola vypracování ISP

Pomoc žákům s potížemi studia

Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Spolupráce s úřadem práce – končící ročníky stud. obory

Práce ve výchovné komisi školy

Práce s talent. Žáky

Nabídka škol s talentovou přijímací zkouškou

Náborové návštěvy žáků 9. tříd ZŠ na okrese se žáky školy- informace o studiu na naší škole

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Příprava Individuálních vzdělávacích plánů pro žáku se SVP na šk. rok 2007/2008  - kontrola, konzultace a spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice

Spolupráce se studentskou radou

Práce tutora v eKariéře pro NUOV Praha

XI.

Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise

Práce se žáky s poruchami učení

Kulturní vystoupení – spolupráce s MKS (celá škola)

Práce s rodiči: a) problémových žáků

                       b) schůzka  rodičů

Pedagogická rada

Vyhledávání talentovaných žáků

Nabídka VŠ

Práce se žáky s poruchami učení a jejich zák. zástupci – schůzky rodičů

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Práce tutora v eKariéře pro NUOV Praha

XII.

Spolupráce s poradnou D-kontakt v Domažlicích a Jana o.z. - výchovně vzdělávací pořad k prevenci HIV/AIDS

Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Práce s talent. Žáky

Nabídka škol s nástavbovým studiem

Spolupráce se studentskou radou

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Práce tutora v eKariéře pro NUOV Praha

I.

Hodnocení 1. pololetí – poradenství žákům i učitelům

Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků

Spolupráce se studentskou radou

Informace o pokračování ve studiu

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Práce tutora v eKariéře pro NUOV Praha

 

 

 

II.

 

 

 

 

   

Přihlášky na VŠ a VOŠ, podnikání v oboru

Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise

Příprava záv. zkoušek a maturit pro žáky se SVP

Poradenství v případech poruch chování

Kontrola plnění individuálních. vzdělávacích plánů

Spolupráce se studentskou radou

Informace o pokračování ve studiu Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

 

 

III.

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Práce s talent. žáky

Spolupráce se studentskou radou Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

IV.

Práce ve výchovné komisi školy

Příprava záv. zkoušek a maturit pro žáky se SVP

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce se studentskou radou

Beseda úřadu práce v Domažlicích (Horš.Týn) pro žáky oborů zakončených maturitní zkouškou

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Maturity- rady k učení

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

V.

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Příprava záv. zkoušek a maturit pro žáky se SVP

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Práce s talent. žáky

Beseda Úřadu práce Domažlice pro žáky 3. ročníků oborů zakončených závěrečnou zkouškou

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

VI.

Beseda s Policií ČR

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků

Případné komisionální zkoušky žáků s poruchami učení – účast na zk.

Doporučení návštěvy K - centra v Plzni v rámci exkurzí - protidrogová prevence, volnočasové aktivity

Příprava IVP na školní rok 2008/09 – spolupráce s PPP Domažlice.

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email),

Práce na projektu Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií – závěrečná monitorovací zpráva.

Hodnocení plnění plánu VP

 

Konzultační hodiny

 

Středa                7:00 –   8:30 hod.

Čtvrtek            12:35 – 14:00 hod.

Po domluvě lze dohodnout i jiné termíny.

 

V Horšovském Týně dne 23. 8. 2007