wz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

 

       Plán práce výchovného poradce na šk. rok 2005/2006

 

Měsíc

Činnost

VIII.

Příprava plánu práce VP, nástěnky VP,

Seznámení začínajících učitelů s úlohami VP

Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed a spolupráce s PPP Domažlice

Příprava materiálů pro práci TU – server školní  sítě PC (aktualizace údajů)

Příprava konzultační místnosti VP

Opravné zkoušky žáků s poruchami učení

Kontakt s ÚP Domažlice, SVP Domažlice

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (klasická a email), plán seminářů

Stanovení konzultačních hodin

 

IX.

Pomoc a kontrola vypracování IVP žáků s poruchami učení v 1. roč.

Spolupráce s PPP Domažlice

Nástěnka VP

Vyhledávání talentovaných žákůaktivizace učitelů  teoretické výuky a odborné výchovy

Schránka důvěry

Prevence kriminality – MPP – spolupráce s Policií ČR a  Měst. kult. střediskem H.T.

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Příprava harmonogramu náborů na ZŠ

Příprava schůzky výchovných poradců a ředitelů ZŠ a SŠ, Úřadu práce a zástupců výrobních organizací

Práce s talent. žáky – spolupráce s předmětovými komisemi na výběru účasti v soutěžích a olympiádách

Prevence záškoláctví – účast na třídnických hodinách 1. ročníků

Spolupráce se studentskou radou

 

X.

Pomoc a kontrola vypracování ISP

Pomoc žákům s potížemi studia

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Spolupráce s úřadem práce – končící ročníky stud. obory

Spolupráce se SVP Domažlice - zážitkové semináře pro 1. roč. studijních oborů

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Práce s talent. žáky – motivace žáků, práce na projektech a ročníkových pracích SOČ

Náborové návštěvy žáků 9. tříd ZŠ na okrese se žáky školy- informace o studiu na naší škole

Spolupráce se studentskou radou

Nástěnka VP

 

XI.

Poradenství v případech poruch chování

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Práce se žáky s poruchami učení – kontroly jejich studijních výsledků a řešení problémů

Spolupráce s úřadem práce - besedy pro končící ročníky UO

Kulturní vystoupení – spolupráce s MKS (celá škola)

Práce s rodiči: a) problémových žáků    b) schůzka  rodičů

Vyhledávání talentovaných žáků a práce s talentovanými žáky

Práce se žáky s poruchami učení

Nástěnka VP

 

XII.

Beseda s Policií ČR

Spolupráce s poradnou D-kontakt v Domažlicích - výchovně vzdělávací pořad k prevenci HIV/AIDS Aids parcour (pro 1. a 2. ročníky)

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Práce s talent. žáky

Spolupráce se studentskou radou

Nástěnka VP

 

I.

Hodnocení 1. pololetí – poradenství žákům i učitelům

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků

Spolupráce se studentskou radou

Informace o pokračování ve studiu

Nástěnka VP

 

II

Přihlášky na VŠ a VOŠ, podnikání v oboru

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce se studentskou radou

Informace o pokračování ve studiu

Nástěnka VP

 

III.

Beseda – spolupráce s MKS (celá škola)

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Poradenství v případech poruch chování

Práce s talent. žáky

Spolupráce se studentskou radou

Nástěnka VP

 

IV.

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce se studentskou radou

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Maturity- rady k učení

Nástěnka VP

 

V.

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky

s poruchami učení

Práce s talent. žáky

Nástěnka VP - vyhodnocení

 

VI.

Práce ve výchovné komisi školy a spolupráce s tř. učiteli při vedení pohovorů s problémovými žáky

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků

Případné komisionální zkoušky žáků s poruchami učení – účast na zk.

Doporučení návštěvy K - centra v Plzni v rámci exkurzí - protidrogová prevence, volnočasové aktivity

Příprava IVP na školní rok 2006/07 – spolupráce s PPP Domažlice.

Nástěnka VP

Hodnocení plnění plánu VP

 

Zpět