wz

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

 

"Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho otec a děd."

Anton Pavlovič Čechov

 

            Vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2005 nabývá účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), bude již přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole od školního roku 2005/2006 probíhat podle tohoto zákona, konkrétně především podle ustanovení § 59 až 61.

                        Nově se všechna ustanovení týkající se přijímání ke vzdělávání ve střední škole vztahují také na střední školy, které nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí (s výjimkou ustanovení § 60 odst. 11, neboť rozhodování ředitelů soukromých a církevních škol není rozhodováním správním podle správního řádu - viz § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1). K rozlišování v postavení veřejných a ostatních středních škol v otázce organizace a průběhu přijímacího řízení není věcný ani právní důvod. Vše, co je uvedeno dále, se tedy v plném rozsahu vztahuje i na tyto střední školy.

Ø Vyhláška 671/2004 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

Z výkladů MŠMT ČR:

 

Ø      Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

 

V souladu s § 59 odst. 1 lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří buď

a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

Uvedené ustanovení vychází ze stávající úpravy obsažené v § 19 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., který po novele zákonem č. 19/2000 Sb. otevírá přístup ke střednímu vzdělávání všem uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 1 a § 43 nového školského zákona), bez ohledu na to, zda úspěšně ukončili základní vzdělávání a získali stupeň základního vzdělání, či nikoliv.

 

Dále toto ustanovení výslovně reaguje na možnost přeřazení do vyššího ročníku základní školy bez absolvování předchozího ročníku v případě žáků mimořádně nadaných (§ 17 odst. 3). V případě těchto uchazečů je podmínkou pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole úspěšné ukončení základního vzdělávání, přestože ještě nesplnili povinnou školní docházku.

 

Výslovně je nutné upozornit také na to, že § 7 odst. 3, který vymezuje druhy škol, hovoří již pouze o střední škole jako takové (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště). Zákon již nevymezuje samostatně druhy speciálních škol (stávající speciální střední školy, odborná učiliště, praktické školy) a učiliště jako druh školy. Tyto školy jsou v souladu s § 185 odst. 3 středními školami podle tohoto zákona a vztahuje se na ně vše, co se týká středních škol, a to v plném rozsahu.

 

Ø      Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

 

Další podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, a to při přijímacím řízení.

V souladu s § 60 odst. 1 je ředitel střední školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku. To znamená, že stávající povinný dvoukolový systém přijímání na střední školy zřizované státem, krajem nebo obcí bude nabytím účinnosti školského zákona zrušen.

Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů tedy budou v termínu stanoveném novou vyhláškou (přičemž se nepočítá se změnou v tomto ohledu) podávat přihlášku ke vzdělávání ve všech středních školách pouze pro první kolo přijímacího řízení, a to pouze na jednu střední školu.

Postup pro podání přihlášky zůstává zachován a přihláška bude i nadále podávána na předepsaném tiskopisu, který je zveřejněn na webových stránkách www.msmt.cz (vzor SEVT 461490). Přihláška však nemusí být podána jen na tiskopisu vydávaném SEVT, a.s.; může být použita přihláška vydaná podle uvedeného vzoru jiným vydavatelem nebo vytištěna z webových stránek MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy počítá s tím, že nový tiskopis přihlášky bude připraven pro přijímací řízení pro školní rok 2006/2007. V tuto chvíli je tedy nutné informovat uchazeče, že na přihlášce lze vyplnit pouze jednu střední školu, popřípadě, že pokud budou vyplněny dvě střední školy, na školu uvedenou na druhém místě nebude brán zřetel.

Ve smyslu § 60 odst. 4 uvede uchazeč v přihlášce na střední školu také obor vzdělání (a formu vzdělávání), do něhož se pro přijímací řízení hlásí. Tím není dotčena možnost ředitele školy organizovat společné přijímací řízení pro více oborů vzdělání (například v případě, kdy jde o přijímání do společného prvního ročníku).

           

Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (§ 60 odst. 8). Tato další kola přijímacího řízení musí být ukončena nejpozději do konce srpna. Přihláška se bude v tomto případě podávat přímo řediteli střední školy.  Vzhledem k tomu, že přihláška pro další kola přijímacího řízení se již podává přímo řediteli střední školy (nikoliv prostřednictvím školy, kde uchazeč plní povinnou školní docházku), tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze samozřejmě podat také na tiskopisu staženého z webových stránek MŠMT (viz výše). Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a  dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním.

 Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení již není omezeno pouze na jednu střední školu; je tedy možné po prvním kole podat přihlášku na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly.

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení je vázáno na ukončení prvního kola přijímacího řízení, což v případě středních škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí znamená poté, co bude pravomocně ukončeno případné odvolací řízení proti rozhodnutím vydaným ředitelem školy v prvním kole přijímacího řízení (až poté je řediteli střední školy známo, kolik volných míst pro přijetí pro případná další kola přijímacího řízení zůstává, a uchazeč bude s jistotou vědět, že v prvním kole nebyl přijat).

Ředitel školy je povinen oznámit neprodleně místně příslušnému krajskému úřadu, že vyhlásil další kola přijímacího řízení a počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 60 odst. 9).

Krajský úřad je tedy vedle ředitelů jednotlivých středních škol informačním místem, kde mohou uchazeči, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení, získat všechny nezbytné informace o dalších vyhlášených kolech přijímacího řízení.

 

            V souladu s § 60 odst. 10 se dalších kol přijímacího řízení nesmí účastnit uchazeč, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém z předchozích kol přijímacího řízení.

 

Ø      Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

 

Řediteli střední školy zůstává zachováno právo rozhodnout, zda se bude v rámci přijímacího řízení konat přijímací zkouška či nikoliv (§ 60 odst. 3). Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání (do doby jeho praktické aplikace v souladu se schválenými učebními dokumenty pro základní školu).

Pokud ředitel školy rozhodne, že se přijímací zkouška konat nebude, je povinen o tom informovat uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Termín přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení bude stanoven jednotně pro všechny střední školy vyhláškou (se změnou oproti současnému stavu se v této věci nepočítá). 

Nově § 60 odst. 4 výslovně definuje, jakým způsobem stanoví ředitel střední školy kritéria přijímacího řízení a jaká tato kritéria mohou být.

Ředitel střední školy je povinen stanovit jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Ředitel střední školy může v kritériích přijímacího řízení zohlednit následující skutečnosti:

Zdůrazňujeme, že kompetenci ke stanovení kritérií přijímacího řízení svěřuje zákon pouze řediteli střední školy. Krajskému úřadu tedy v rámci odvolacího řízení nepřísluší kritéria stanovená ředitelem střední školy žádným způsobem měnit či doplňovat, ale pouze posuzovat jejich zákonnost a respektování při samotném rozhodování.

Zákonným předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání i nadále v souladu s § 60  odst. 5 zůstává splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. V souladu s § 3 odst. 5 budou nově podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělání obsaženy v nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání (zpočátku jako informace o tom, zda je zdravotní způsobilost vyžadována či nikoliv s tím, že konkrétní podmínky stanoví schválené učební dokumenty).

V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky, získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a požádali ředitele školy o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud se koná, je podmínkou přijetí ke vzdělávání také znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tuto znalost ověří škola rozhovorem s uchazečem (§ 20 odst. 4).

Dále § 60  odst. 6 výslovně stanoví,  že pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než které lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

 

Ø      Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

 

Ředitel střední školy je povinen odeslat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20. dubna (§ 60  odst. 7). Termín 7 dnů se tedy uplatní pro všechna kola přijímacího řízení, termín 20. dubna je rozhodný pouze pro první kolo.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání vydávají ředitelé všech středních škol bez ohledu na zřizovatele, ovšem pouze ředitelé středních škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí postupují při rozhodování podle správního řádu (viz § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1).

Proti rozhodnutí ředitele střední školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání je možné podat odvolání, a to ke krajskému úřadu (prostřednictvím ředitele střední školy) do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Ø      Přijímání do nástavbového studia

 

Podmínky pro přijetí do prvního ročníku nástavbového studia jsou obecně stanoveny v § 83 zákona č. 561/2004 Sb. V ostatních záležitostech se postupuje podle § 59 a § 60. Výslovně upozorňujeme také na přechodné ustanovení § 185 odst. 9.

 

 

Zdroj:

 

PRÁVNÍ VÝKLADY

4/2004

 

V Praze dne 22. listopadu 2004

Č.j. 29 756/2004-14

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

legislativní a právní odbor

oddělení školské legislativy

 

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku školy