wz

Směrnice

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

do škol a školských zařízení

č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002

 

 

 Zpět na stránku VP

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení § 4 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona č. 132/2000 Sb., a k zajištění procesu integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských škol, základních škol, středních škol, vyšších odborných škol a speciálních škol (dále jen „škol“), vydává  podle § 92 zákona č. 129/2000 Sb.,  a § 11 zákona č. 147/2000 Sb.,  tuto směrnici:

 

 

Čl. 1

Vymezení pojmů

 

   (1)  Dítětem nebo žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se pro účely této směrnice rozumí dítě nebo žák se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením, s vadami řeči, s více vadami[1][1], s lékařskou diagnózou autismus, se specifickými poruchami učení nebo chování, dítě nebo žák zdravotně postižený z důvodu dlouhodobé nebo chronické nemoci (dále jen „žák“), u kterého byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a jejich rozsah a závažnost opravňuje žáka k zařazení do režimu speciálního vzdělávání a čerpání navýšených finančních prostředků[2][2] .

 

   (2) Speciální vzdělávací potřeby žáků uvedených v odstavci 1 jsou zajišťovány formou individuální integrace nebo formou skupinové integrace nebo ve škole samostatně určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání individuálně integrovaného žáka se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího programu. Doporučené náležitosti individuálního vzdělávacího programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice. Doporučená rámcová struktura individuálního vzdělávacího programu je uvedena v příloze č. 2 této směrnice. Strukturu a náležitosti individuálního vzdělávacího programu je možné rozšířit podle individuální potřeby žáka.

 

(3)     Individuální integrací žáka se rozumí:

a)      jeho vzdělávání ve třídě mateřské školy, základní školy, střední školy nebo vyšší odborné školy, která není samostatně určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při současném zajištění odpovídajících vzdělávacích podmínek a nezbytné speciálně pedagogické nebo psychologické péče

b)      jeho vzdělávání ve třídě speciální školy samostatně určené pro žáky s jiným druhem nebo stupněm postižení

 

  (4)  Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve speciální třídě nebo specializované třídě zřizované podle zvláštních předpisů[3][3]. V některých vyučovacích předmětech se žáci mohou vzdělávat společně s ostatními žáky školy a v rámci svých možností jsou  zapojeni do všech aktivit mimo vyučování[4][4].

 

 

 

 

 

Čl. 2

 

Ekonomické zabezpečení

 

   (1)  Příslušný orgán kraje nebo okresní úřad (dále jen „územní orgán“)  poskytne škole finanční prostředky na příplatek na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb[5][5] (dále jen „příplatek“) v případě, že speciálně pedagogické a psychologické vyšetření žáka podle  čl. 1 odst.1 provede pedagogicko- psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče (dále jen „poradenské zařízení“) zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ministerstva s působností v kraji podle sídla školy. Doporučené náležitosti speciálně pedagogického a psychologického vyšetření žáka jsou uvedeny v příloze č. 3 této směrnice.

 

   (2) Územní orgán poskytne příplatek na základě podkladů předložených školou do 30. listopadu kalendářního roku. Jednotlivé případy, kdy je žák integrován v průběhu školního roku, řeší územní orgán operativně a bez zbytečného odkladu.

 

   (3)  Územní orgán posoudí oprávněnost ekonomických požadavků školy zpracovaných na základě návrhu poradenského zařízení a vyjádřených v individuálním vzdělávacím programu žáka. Výše  příplatku je stanovena individuálně podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka, rozsahu poskytované péče a s ohledem na odbornou a ekonomickou náročnost výuky v jednotlivých ročnících školy. 

 

   (4)  Příplatek je určen na  mzdové  prostředky pedagogů  a dalších pracovníků podílejících se na práci se žákem, na nákup potřebných speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek, případně na jejich zapůjčení na základě písemné smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku  vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí.

 

                                  

 

 

                                         

 

 

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Eduard Zeman v.r.

             

 

Zpět na stránku VP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

  ke směrnici MŠMT

                                   č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002

 

 

 

Doporučený postup zpracování individuálního vzdělávacího programu

 

 

 

1.      Individuální vzdělávací program (dále jen „IVP“) je podkladem pro uplatňování požadavku ředitele školy na navýšení finančních prostředků a je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

2.      IVP vypracovává třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, pro který IVP s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáka upravuje organizaci nebo obsah vzdělávání žáka, ve spolupráci s poradenským zařízením, tj. speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou nebo střediskem výchovné péče, případně ve spolupráci s výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a zákonným zástupcem žáka a se spoluúčastí žáka v případě jeho zletilosti. Kopie zpracovaného IVP je zaslána příslušnému poradenskému zařízení.

 

3.      IVP je vypracován zpravidla  před nástupem žáka do školy, nejpozději  však jeden měsíc po nástupu žáka do školy a je doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

 

4.      IVP podepisuje ředitel, třídní učitel, popřípadě další pedagogičtí pracovníci školy podle  odst. 2 tohoto doporučení, pracovník příslušného poradenského zařízení a zákonný zástupce žáka, v případě zletilosti sám žák jako východisko společného postupu k vhodnému zabezpečení procesu integrace žáka.

 

5.      IVP vychází z učebních dokumentů školy, závěrů speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a doporučení odborného lékaře žáka, zohledňuje názor zákonného zástupce žáka nebo  zletilého žáka. IVP žáka se sníženou úrovní rozumových schopností vychází z učebních dokumentů příslušné školy určené pro tyto žáky. IVP obsahuje všechny skutečnosti důležité pro úspěšnou  integraci žáka, zejména:

 

a)      údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi

 

b)      údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, úpravu konání závěrečných zkoušek,  maturitních zkoušek, absolutoria

 

c)      potřebu dalšího pedagogického pracovníka k výuce speciálních dovedností (např. čtení Braillova bodového písma, psaní na Pichtově psacím stroji, práce se speciálními informačními technologiemi, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených, výuka prostřednictvím znakového jazyka, individuální logopedická péče, náprava specifických poruch učení nebo chování) nebo dalšího pracovníka podílejícího se na práci se žákem. U žáka se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah[6][6]. V případě potřeby zajištění nezbytné pomocné činnosti se uvede návrh na zapojení občana ve výkonu civilní služby[7][7] apod.

 

 

6.      Seznam kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek, speciálních učebnic a učebních textů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek.

 

7.      Jmenovité  určení  pracovníka  poradenského zařízení, se  kterým  bude  škola  spolupracovat  při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

 

8.      Předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků včetně zdůvodnění.  

 

9.      Změny obsahu IVP projednává škola se zákonným zástupcem žáka, v případě jeho zletilosti s žákem.

 

 

 

 

Příloha č.2

ke směrnici MŠMT

č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002

 

Doporučená rámcová struktura individuálního vzdělávacího programu

 

                                              

Jméno žáka:                                                                            Datum narození:

Škola:

Třída:

 

Vyšetření dne:

(závěr vyšetření je přílohou IVP)

 

Kontrolní vyšetření dne: (závěr vyšetření je přílohou IVP)

 

Učební dokumenty: (určení je třeba zejména v případě žáka s mentálním postižením)

 

Vyučovací předmět:

(konkrétní cíle, úprava organizace výuky, časové a obsahové rozvržení učiva, forma zadávání úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, pedagogické postupy, organizace závěrečných zkoušek apod.)

 

Speciálně pedagogická a psychologická péče:

( konkrétní určení a rozsah péče podle druhu postižení žáka a jeho vzdělávacích potřeb, organizace a způsob jejího zabezpečení, poskytovatel)

 

Nezbytné kompenzační a učební pomůcky, vybavení, učebnice, učební texty apod. včetně zdůvodnění:

 

Návrh případného snížení počtu žáků ve třídě včetně zdůvodnění:

 

Účast dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka znakového jazyka, dalšího pracovníka včetně zdůvodnění:

 

Předpoklad navýšení finančních prostředků:

 

Další důležité informace:

 

Spolupráce se zákonnými zástupci:

(domácí příprava, doporučené aktivity žáka ve volném čase, požadavek na lékařské vyšetření apod.)

 

Podíl žáka na řešení problému:

 

Jmenovité určení pracovníka poradenského zařízení spolupracujícího se školou:

 

Na vypracování IVP se podíleli: (vypsat příslušné spolupracující účastníky):

Datum:

 

Podpisy ředitele školy, třídního učitele, vyučujícího, zákonného zástupce, odpovědného pracovníka poradenského zařízení , případně též žáka:

 

 

 

 

 

Příloha č.3

ke směrnici MŠMT

                                                                                        č.j.: 13 710/2001-24 ze dne  6. 6. 2002               

 

 

Doporučené náležitosti speciálně pedagogického a psychologického vyšetření

 

1.      Výsledek speciálně pedagogického a psychologického vyšetření žáka  spolu s případným doporučením odborného lékaře  je podkladem pro správní rozhodnutí, východiskem pro zpracování IVP, zajištění odpovídajících podmínek pro vzdělávání žáka včetně zajištění potřebné speciálně pedagogické a psychologické péče žákovi v průběhu jeho vzdělávání.

 

2.      Pedagogicko-psychologická poradna provádí psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a zajišťuje psychologickou a  speciálně pedagogickou péči zpravidla žákům se specifickými poruchami učení nebo chování, speciálně pedagogické centrum provádí odborné vyšetření a zajišťuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči  žákům podle svého zaměření na konkrétní druh postižení, středisko výchovné péče provádí speciálně pedagogické a psychologické vyšetření a zajišťuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům se specifickými i nespecifickými poruchami chování a žákům ohroženým negativními společenskými jevy.

 

3.      Poradenské zařízení zpracovává na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření žáka odborný posudek. Pokud to charakter postižení vyžaduje, doporučí zákonným zástupcům žáka požádat příslušného lékaře o výpis ze zdravotní dokumentace s uvedením důležitých informací a doporučení pro potřeby vzdělávání žáka.

 

4.      Obsahem odborného posudku pro potřeby vzdělávání žáka a pro potřeby správního rozhodnutí je zejména:

 

a) informace o druhu a stupni zdravotního postižení žáka a závěr, zda závažnost postižení,  jeho charakter a rozsah opravňuje žáka k zařazení do speciální školy nebo speciální mateřské školy [8][8] a k čerpání zvýšených finančních prostředků

 

b)      výklad závěrů vyšetření pro potřeby vzdělávání, jednoznačný konkrétní popis vzdělávacích potřeb žáka včetně doporučených pedagogických postupů

 

c)      návrh organizační formy vzdělávání žáka, tj. návrh na individuální integraci, návrh na zařazení do speciální nebo specializované třídy, návrh na zařazení do speciální školy, návrh na zařazení žáka do speciální školy pro žáky s jiným druhem postižení, případně návrh na diagnostický pobyt[9][9] včetně zdůvodnění

 

d)      návrh obsahu, rozsahu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi

 

e)      návrh potřeby dalšího pedagogického pracovníka k výuce speciálních dovedností nebo pracovníka k zajištění nezbytné pomoci žákovi v průběhu vzdělávání včetně specifikace jeho činnosti a zdůvodnění potřeby

 

f)        návrh potřebných kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic nebo učebních pomůcek apod. pro výuku žáka nebo pro konání zkoušek

 

g)      stanovení doby platnosti posudku pro účely vzdělávání žáka a správního rozhodnutí; doba platnosti vychází z prognózy vývoje zdravotního stavu žáka s ohledem na konkrétní případ a typ postižení. Je-li  zdravotní  postižení  trvalého charakteru,  může být v posudku stanovena doba jeho platnosti pro celou dobu školní docházky žáka

 

h)      návrh na případné snížení počtu žáků ve třídě včetně zdůvodnění

 

i)        pro potřeby vzdělávání žáka ve středních školách nebo vyšších odborných školách obsahuje posudek konkrétní doporučení pro úpravu způsobu konání přijímacích zkoušek, pro průběh vzdělávání žáka, případně i doporučení způsobu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutoria

 

5.      Pokud speciálně pedagogické a psychologické vyšetření žáka zpracovalo pracoviště klinické psychologie, klinické logopedie, odborný lékař, jiné odborné pracoviště zaměřené na danou problematiku, posoudí poradenské zařízení jeho náležitosti pro účely vzdělávání žáka a správního rozhodnutí. Jestliže vyšetření neobsahuje všechny náležitosti uvedené v bodech a) až i) odstavce 4 tohoto doporučení,  vyžádá si poradenské zařízení doplnění vyšetření. Pokud potřebná dokumentace není jinak k dispozici, provede vlastní vyšetření.

 

6.      Poradenské zařízení spolupracuje se školou při sestavování IVP a zajišťuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči integrovaným žákům, u kterých provedlo speciálně pedagogické a psychologické vyšetření a vypracovalo posudek, pokud tuto péči nezajišťuje škola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1][1] Charakteristika postižení více vadami, č.j.: 25 602/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997, část oznamovací.

[2][2] § 4 odst. 1, § 8 odst 2, 3, § 12 odst. 5 zákona č. 132/2000 Sb. 

[3][3] § 5 vyhlášky č. 291/199I Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů,

  § 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách,

  § 4 vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách,

  § 3 odst. 11 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

[4][4] Metodický pokyn MŠMT č. j.: 18 276/1998-20 z 30.4.1998 k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a      školských zařízení. Věstník MŠMT sešit 6/1998, část metodická.

[5][5] § 4 odst. 1, § 8 odst 2, 3, § 12 odst.5 zákona č. 132/2000 Sb.

[6][6] § 8 odst. 3 zákona č. 155/1998 Sb.

[7][7] Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních, č.j.: 23 318/1999-24. Věstník MŠMT sešit  9/1999, část metodická.

[8][8] § 5 odst. 3 vyhlášky č. 35/1992 Sb., § 3 odst. 4 vyhlášky č. 291/1991 Sb., § 7 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 127/1997 Sb.

[9][9] § 7 odst. 4 vyhlášky č. 127/1997 Sb.