wz

Práce s talentovanými žáky

·  I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.

·  Orison Swett Marden

Zákon č. 561/2004 Sb.: nadaní žáci

 

Práce výchovného poradce se zvláště nadanými žáky se zaměřuje na následující oblasti:

              

1.      vyhledávání talentovaných žáků ve spolupráci s třídními učiteli a jednotlivými učiteli

2.      zapojování talentovaných jedinců do práce v zájmových kroužcích

3.      nabídka účasti v olympiádách a soutěžích

4.      seberealizace při vypracovávání odborných projektů a samostatných prací.

 

Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení §17 zákona č. 561/2004  Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. (MŠMT ČR;. str. 11; 25. 12. 2006; IVP, Úpravy vzdělávání na ZŠ a SŠ, Obohacování učiva, Akcelerace učiva, Podpůrné programy, Vedení dokumentace, Zjišťování mimořádného nadání, vzdělávání nadaných dětí s poruchami učení odst. 2, hl. VIII. Závěrečná ustanovení)

 

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2006/2007

 

 Č.j.: 2562/2006-20

13. Vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (Gesce IPPP, odbor 24)

 

Vytváření podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů je uloženo školským zákonem a specifikováno prováděcím předpisem k tomuto zákonu – vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

            Nové předpisy umožňují řediteli školy – v souladu s trendem individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu – přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, ale nově také vytvářet skupiny pro mimořádně nadané žáky, ve kterých se v některých vyučovacích předmětech vzdělávají žáci různých ročníků. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož rámcový obsah je vymezen ve vyhlášce č. 73/2005 Sb.

            K vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané přispívá systém poradenských služeb. Konkrétní poradenské úkoly škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k mimořádně nadaným žákům jsou vymezeny školským zákonem a podrobně rozpracovány ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. a ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

            Školy, které potřebují metodickou a konzultační pomoc v oblasti identifikace mimořádného nadání a specifik vzdělávání mimořádně nadaných žáků, se mohou obracet na metodiky péče o nadané. Skupinu těchto metodiků, jejíž činnost je koordinována Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, tvoří 21 psychologů – pracovníků pedagogicko-psychologických poraden ve všech 14 krajích.

 

Střední školy sportovního zaměření (v roce 2010)

Příliš nadané děti (Pořad Č T ,  22. 6. 2005 na www.ceskatelevize cz, cit. 28. 3., 2010)

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a studentů (PPP Bruntál; 25. 12. 2006; Identifikace nadání, Specifika mimořádně nadaných, Vytváření vztahové sítě u mimořádně nadaných dětí, Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků)

 

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku SOŠ a SOU

 

ReklamaM