wz
62

VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2007,
kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Zpět

Upozornění: Texty zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, metodických pokynů jsou pouze informačního nikoli právně závazného charakteru, proto nemohou sloužit jako podklad pro občanskoprávní a trestní řízení.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:


Čl. I


Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slovo „ , oddělení“ zrušuje.

2. V § 1 odstavec 4 zní:


3. V § 3 odst. 3 se za slovo „oddělení“ vkládá slovo „konzervatoře“.

4. V § 8 odst. 5 se slovo „ , odděleních“ zrušuje.

5. V § 8 odstavec 6 zní:


6. V § 8 odst. 7 se za slovo „odděleních“ vkládá slovo „konzervatoře“.

7. V § 9 odstavec 1 zní:


8. § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:

㤠10
Počty žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků


9. V § 12 odstavec 2 zní:


10. Doplňuje se příloha, která zní:

„Příloha k vyhlášce č. 73/2005 Sb.“.
Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 20091

1) změna podle vyhlášky č. 326/2008 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Ministryně:
Mgr. Kuchtová v. r.

Zpět