wz

Částka 105                                         Sbírka zákonů č. 323 / 2008                                          Strana 4925

323

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Upozornění: Texty zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, metodických pokynů jsou pouze informačního nikoli právně závazného charakteru, proto nemohou sloužit jako podklad pro občanskoprávní a trestní řízení.


Zpět na Školský zákon

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zá­kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed­ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Nejnižší počet žáků ve střední škole a stu­dentů ve vyšší odborné škole s plným počtem ročníků je 60.“.

2 V § 4 v nadpisu se za číslo „5“ vkládají slova „a § 103“.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

§ 4a vyhl. č. 2/2006 Sb.

Individuální vzdělávací plán

(K § 18 a 19 zákona)

(1)    Ředitel školy může stanovit nezletilému žákovi na žádost jeho zákonného zástupce anebo zleti­lému žákovi nebo studentovi na jeho žádost individuální vzdělávací plán v případě vzdělávání mimořádně nadaných žáků nebo studentů. Ředitel školy může též na základě žádosti podle věty první stanovit individuální vzdělávací plán i z jiných závažných důvodů po zhodnocení znalostí, schopností a dovedností žáka nebo studenta.

(2)    Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu a vyjádření žáka nebo stu­denta. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb žáka nebo studenta.

(3)    Individuální vzdělávací plán obsahuje

 

a)     vzdělávací cíle,

b)    metody a způsoby vzdělávání,

c)     podmínky pro vzdělávání (časový rozpis a materiálně-technické zabezpečení),

d)    vyčlenění pedagogických pracovníků pro konzul­tace,

e)     způsoby a lhůty ověřování získaných znalostí, schopností a dovedností.

(4) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem žáka nebo studenta. Individuální vzdělávací plán podepsaný ředitelem školy a žákem nebo stu­dentem se stává součástí osobní dokumentace žáka nebo studenta. V případě individuálního vzdělávacího plánu nezletilého žáka se vyžaduje též podpis zákonného zástupce nezletilého žáka.“.

4.    V § 11 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 se zrušuje.

5.    V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

„(2) Součástí přihlášky jsou dále doklady souvise­jící s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem školy, zejména výstupní hodnocení uchazeče ze zá­kladního vzdělávání, popřípadě doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích5a) nebo o dosaženém dalším vzdělání ve škole.

5a) § 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

6.    V § 11 se na konci textu odstavce 4 a na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy“.

7.    V § 13 odst. 2 se slova „nejvyšší možný“ a slova „pro přijímací řízení“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy zveřejní i tuto skutečnost.“.

8.    V § 13 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud tento den připadne na den pracovního klidu nebo pracovního volna, konají se přijímací zkoušky nejbližší příští pracovní den.“.

9.  V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.“.

10.    V § 16 odst. 2 se slova „písm. e), g) a h)“ nahrazují slovy „písm. e) a g) a § 11 odst. 2“.

11.    § 17 včetně nadpisu zní:

-§ 17

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

(K § 71 zákona)

(1)  Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu

 

a)     1 - výborný,

b)     2 - chvalitebný,

c)     3 - dobrý,

d)     4 - dostatečný,

e)     5 - nedostatečný.

 

(2)    Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného před­mětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“.

(3)    Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“.

(4)    Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých po­vinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá do­sažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

(5)    V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení

 

a)     1 - velmi dobré,

b)     2 - uspokojivé,

c)     3 - neuspokojivé.

(6)  Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni

 

a)     prospěl(a) s vyznamenáním,

b)     prospěl(a),

c)     neprospěl(a),

d)     nehodnocen(a).

 

(7) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 -chvalitebný, průměrný prospěch z povinných před­mětů není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.

(8)    Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém po­vinném předmětu vyjádřeno stupněm 5 - nedostatečný.

(9)    Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém po­vinném předmětu vyjádřeno stupněm 5 - nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu za druhé pololetí.

(10) Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního polo­letí ani v náhradním termínu.“.

12.    V § 18 nadpis zní: „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“.

13.    V § 18 v úvodní části ustanovení se za slovo „Pravidla“ vkládá slovo „pro“.

14.    V § 22 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance organizační složky státu vykonávající činnost školy a zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob.“.

15.  § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23

Odborná praxe

(K § 71 a 103 zákona)

(1)    Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu sta­noveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách nebo ve školských zařízeních.

(2)    Odbornou praxi ve škole nebo školském za­řízení vyučuje učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů.

(3)    Organizační uspořádání odborné praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu.“.

16.  Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které
včetně nadpisů znějí:

㤠25a

Sportovní příprava

(K § 71 zákona)

(1)    Vyučovací hodinu ve sportovní přípravě před­stavuje tréninková jednotka v délce 45 minut.

(2)    Roční počet tréninkových jednotek se stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

§ 25b

Výchova mimo vyučování

(K § 71 zákona)

Střední školy mohou v souladu se školním vzdělávacím programem:

a)     organizovat lyžařské výchovně výcvikové kurzy, sportovní nebo poznávací turistické kurzy a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy,

b)    poskytovat žákům možnosti naplnění volného času výchovou mimo vyučování se zaměřením ze­jména na aktivní odpočinek, rozvoj schopností a zájmů, přípravu na vyučování i na účast v soutěžích a na přehlídkách.“.

 

17.    V § 26 odst. 1 se slova „po projednání v peda­gogické radě“ zrušují.

18.    V § 26 odst. 3 se za slovo „Při“ vkládá slovo „zaviněném“.

19.    V § 26 odst. 3 se písmena b) a d) zrušují a na konci písmena c) se čárka nahrazuje slovem „nebo“.

Dosavadní písmena c) a e) se označují jako písmena b) a c).

20.   V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Uložení důtky žákovi podle odstavce 3 písm. b) oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy.“.

21.    V § 27 odst. 1 se slova „do 30. dubna“ nahra­zují slovy „nejpozději do 31. května“.

22.    V § 27 odstavec 8 zní:

„(8) Ředitel školy stanoví počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení a zveřejní jej na veřejně pří­stupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dál­kový přístup.“.

23.   V § 28 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud ředitel školy stanoví jako podmínku přijetí přijímací zkoušku, postupuje se podle § 27.“.

24.   V § 29 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

25.   V § 29 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance organizační složky státu vykonávající činnost školy a zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení odborné praxe na pracovištích fyzických ne právnických osob.“.

26.    V § 30 odst. 10 se za slovo „Výsledek“ vkládá slovo „zápočtu,“.

27.    V § 30 odstavec 11 zní:

„(11) Zkoušející určí termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek z jed­notlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu.“.

28.    V § 31 odst. 6 větě druhé se slova „ředitel školy“ nahrazují slovy „předseda komise“.

29.    § 32 včetně nadpisu zní:

㤠32

Termíny konání absolutoria

(K § 103 zákona)

(1)  Řádné termíny absolutoria stanovuje ředitel
školy v období:

a)     v případě vzdělávacího programu studia v délce 3 nebo 4 roky od 1. do 30. června,

b)    v případě vzdělávacího programu v délce studia 3,5 nebo 4,5 roku od 2. do 31. ledna.

 

(2)    Termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu absolutoria.

(3)    Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria.

(4)    Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně jeden měsíc předem na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

30.   V § 35 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 13a zní:

„(3) Student, který je příslušníkem Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České republiky a je mu uděleno služební volno při studiu13a), je od úplaty osvobozen.

13a) § 73 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru přísluš­níků bezpečnostních sborů.“.

 

31.   § 42 včetně nadpisu zní:

㤠42

Organizace ubytovacího zařízení

(K § 122 odst. 5 zákona)

(1)    Žáci nebo studenti jsou v ubytovacím zařízení zařazováni do skupin. Každou skupinu vede vychova­tel. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 50.

(2)    Žáci a studenti se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví, popřípadě i podle věku.“.

 

32.    V § 48 písm. c) se za slovo „střední“ vkládá slovo „odborná“.

33.    Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

㤠48a

Typy školských zařízení a podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti

(K § 121 zákona) (1) Typy školských zařízení jsou:


 

 

a)     školské účelové zařízení,

b)    středisko praktického výcviku.

 

(2)    Školské účelové zařízení zajišťuje v rámci stu­dijních pobytů odborné služby, studijně pracovní služby formou školení, kurzů nebo odborných stáží pro příslušníky bezpečnostních sborů, zaměstnance bezpečnostních sborů a zaměstnance Ministerstva vni­tra a dále i pro vojáky v činné službě a občanské za­městnance ozbrojených sil.

(3)    Středisko praktického výcviku zajišťuje prak­tické vyučování a výcvik pro příslušníky Policie České republiky a zaměstnance Policie České republiky.“.

34. V § 49 se slova „odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.


 

Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Zpět na Školský zákon