wz

Právní moc rozhodnutí ředitele střední školy o vyloučení žáka ze studia

             

            Rozhodování ředitele střední školy zřizované státem, krajem nebo obcí o vyloučení žáka ze studia podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, je v souladu s § 22 uvedeného zákona správním řízením, na které se v plném rozsahu vztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

            Jednou ze základních zásad správního řízení je jeho dvouinstančnost zakotvená v § 53 a násl. správního řádu. Z uvedených ustanovení vyplývá, že každý účastník řízení (žák školy) má právo podat proti rozhodnutí správního orgánu (ředitele střední školy) odvolání, tedy má právo  domáhat se  nápravy rozhodnutí, o  němž se domnívá, že jím byl dotčen  ve svých  právech nebo  právem chráněných zájmech, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon v případě správního rozhodování ředitele školy možnost podání odvolání nevylučuje, právo na podání odvolání je tedy i v případě řízení o vyloučení ze studia účastníkovi řízení zaručeno v plném rozsahu.

            Jedním z prvků správního řízení, který úzce souvisí s jeho dvouinstančností, je institut právní moci správního rozhodnutí. Pravomocné rozhodnutí je rozhodnutí, které již nelze napadnout řádným opravným prostředkem (odvoláním), které je tedy konečné, účinné a závazné pro účastníky řízení (i pravomocná rozhodnutí mohou být sice napadena mimořádnými opravnými prostředky či podrobena soudnímu přezkumu, ovšem pouze z důvodů výslovně zákonem stanovených a pouhé podání žádosti (žaloby) o takový přezkum nemá vliv na právní moc napadaného rozhodnutí).  V praxi nabývá správní rozhodnutí právní moci marným uplynutím lhůty pro podání odvolání, vzdáním se odvolání, jeho zpětvzetím nebo rozhodnutím odvolacího orgánu o potvrzení či změně prvoinstančního rozhodnutí.

            Rozhodnutí správního orgánu, které dosud nenabylo právní moci (tedy dosud nenastal jeden z výše uvedených případů), sice právně existuje, bylo vydáno, ale dosud není právně účinné, tedy nevyvolává žádné právní důsledky (fakticky „jako by vůbec nebylo“). (Pouze ve výjimečných případech lze odkladný účinek podaného odvolání vůči nepravomocnému rozhodnutí vyloučit - viz § 55 správního řádu, takovým případem však vyloučení ze studia není.) Z uvedeného vyplývá, že dokud nenabude správní rozhodnutí právní moci, zachovávají se účastníkům správního řízení veškerá práva a povinnosti, která jim příslušela před jeho vydáním.

 

To v případě rozhodnutí o vyloučení žáka ze studia ve střední škole znamená, že dokud nenabude rozhodnutí právní moci, je tento žák stále žákem školy se všemi právy a povinnosti z toho vyplývajícími (docházka do školy, výhody spojené s postavením žáka střední školy pro účely sociálního, zdravotního či důchodového pojištění, popřípadě ukončení klasifikace apod.).

Z tohoto důvodu není možné v rozhodnutí o vyloučení žáka ze studia ve střední škole uvádět datum, ke kterému je žák vyloučen, pokud by se jednalo o datum, které předchází právní moci rozhodnutí (např. nelze v rozhodnutí vydaném dne 15. září stanovit, že žák se vylučuje dnem 15. září). V takovém případě by se jednalo o závažnou vadu rozhodnutí, která by musela být zhojena krajským úřadem v rámci odvolacího řízení.

Lze tedy doporučit, aby ředitelé škol v rozhodnutí o vyloučení žáka ze studia vůbec neuváděli konkrétní datum, ke kterému bude žák vyloučen.

 

Vzhledem k tomu, že v praxi docházelo v této věci k problémům, návrh nového školského zákona stanoví výše uvedené již výslovně, a to v § 31 odst. 4 („Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější“).

 

Upozornění: Texty zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, metodických pokynů jsou pouze informačního nikoli právně závazného charakteru, proto nemohou sloužit jako podklad pro občanskoprávní a trestní řízení.

Zpět na Vyhl. 354

Zpět na stránku VP